Home ข่าวสังคม “อดิศร เสริมชัยวงศ์” ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ CIMBT มีผล 15 ก.ย. นี้
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“อดิศร เสริมชัยวงศ์” ลาออกจากตำแหน่งซีอีโอ CIMBT มีผล 15 ก.ย. นี้

วันที่ 18 มิถุนายน 2563 ธนาคารซีไอเอ็มบีไทย ได้แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย เรื่อง การลาออกของกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร โดยคณะกรรมการธนาคารซีไอเอ็มบีไทย จำกัด (มหาชน) หรือ CIMBT ในการประชุมพิเศษครั้งที่ 1/2563 เมื่อวันที่ 18 มิถุนายน 2563 รับทราบการลาออกของ อดิศร เสริมชัยวงศ์ จากตำแหน่งกรรมการ กรรมการผู้จัดการใหญ่ และประธานเจ้าหน้าที่บริหาร ที่ตัดสินใจโดยผ่านการไตร่ตรองมาอย่างรอบคอบ เป็นการเปลี่ยนแปลงเพื่อไปทำงานในธุรกิจที่เหมาะสมกับประสบการณ์และเป็นความชอบส่วนตัว ทั้งนี้การลาออกมีผลตั้งแต่วันที่ 15 กันยายน 2563 เป็นต้นไป

ที่ประชุมคณะกรรมการจึงมีมติแต่งตั้งผู้บริหารระดับสูงของธนาคารให้ดำรงตำแหน่งรักษาการกรรมการผู้จัดการใหญ่และประธานเจ้าหน้าที่บริหารเมื่ออดิศรพ้นจากตำแหน่ง โดยขณะนี้การแต่งตั้งดังกล่าวอยู่ระหว่างกระบวนการพิจารณาโดยหน่วยงานที่เกี่ยวข้อง เมื่อได้รับความเห็นชอบแล้ว ธนาคารจะแจ้งให้ทราบต่อไป

อดิศร ลาออก ซีอีโอ CIMBT

หมวดหมู่