Home ข่าวสังคม สั่งเด็ดขาดห้ามทุกมหาลัย รับน้อง-ปฐมนิเทศ !!
ข่าวสังคมข่าวการศึกษา

สั่งเด็ดขาดห้ามทุกมหาลัย รับน้อง-ปฐมนิเทศ !!

สั่งเด็ดขาดห้ามทุกมหาลัย รับน้อง-ปฐมนิเทศ !!

นายสุวิทย์ เมษินทรีย์ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการอุดมศึกษา วิทยาศาสตร์ วิจัยและนวัตกรรม (รมว.อว.) ออกประกาศ เรื่อง มาตรการผ่อนผันและผ่อนคลายการเฝ้าระวังการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 ระบุว่า

ได้มีการประกาศผ่อนคลายมาตรการในระยะที่ 4 ซึ่งมีการผ่อนคลายการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนหรือสถาบันการศึกษา มีผลวันที่ 15 มิถุนายน 2563 ดังนั้น กระทรวงฯ จึงขอให้สถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง ดำเนินการตามแนวทาง ดังนี้

  1. ผ่อนผันการใช้อาคารสถานที่ของสถาบันอุดมศึกษา และหน่วยงานอื่นภายในกระทรวง โดยจะต้องดำเนินการตามมาตรการควบคุมหลักในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 ตามที่ศคบ. กำหนด ได้แก่
  • มาตรการคัดกรองเบื้องต้น จัดให้มีจุดตรวจวัดไข้ควบคุมการเข้า – ออกสถานที่ จัดให้มีการลงทะเบียนก่อนเข้าและออกจากสถานที่ ให้คำแนะนำทั้งบุลลากรภายใน และบุคลากรภายนอกที่เข้ามาติดต่อให้ทราบถึงวิธีปฏิบัติที่ถูกต้องในการใช้สถานที่ โดยหน่วยงานจะต้องลงทะเบียนยืนยันการฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคก่อนให้มีการจัดกิจกรรม และเพิ่มมาตรการใช้แอปพลิเคชั่นที่ทางราชการกำหนด หรือใช้มาตรการควบคุมด้วยการบันทึกข้อมูลและรายงานทดเเทน
  • มาตราการด้านสังคม รักษาระยะห่างหางสังคม (Social distancing) โดยต้องเว้นระยะห่างจากผู้อื่น 1 – 2 เมตร โดยจัดระบบที่นั่งเรียนยืนโต๊ะเก้าอี้และจัดระบบพื้นที่รอคิวให้ห่างกันอย่างน้อย 1 เมตร กำหนดการเข้าร่วมกิจกรรมใดๆให้ผู้เข้าร่วมกิจกรรมสวมใส่หน้ากากอนามัยหรือหน้ากากผ้าตลอดเวลา และควบคุมจำนวนผู้เข้าร่วมกิจกรรมไม่ให้แออัด กรณีห้องปรับอากาศให้ไม่เกิน 4 ตารางเมตรต่อผู้เข้าร่วมกิจกรรม 1 คน
  • มาตรการด้านสุขลักษณะสถานที่และสิ่งอำนวยความสะดวก จัดให้มีจุดบริการล้างมือด้วยสบู่ และน้ำหรือการทำความสะอาดมือด้วยเจลแอลกอฮอลล์อย่างเพียงพอ จัดเตรีมสถานที่ห้องเรียนห้องปฏิบัติการ ห้องประชุม ห้องทำกิจกรรม ห้องดนตรี ห้องนั่งพัก ห้องสุขา พื้นที่โล่ง ลานกิจกรรม สนามกีฬาลิฟท์ บันได โรงอาหาร หอพัก ให้มีระบบระบายอากาศถ่ายเทได้สะดวก และเป็นไปตามมาตรการรักษาระยะห่างทางสังคม (Sccial distancing) ทำความสะอาดพื้นที่ต่างๆ อย่างสม่ำเสมอโดยเฉพาะผิวสัมผัสร่วม เช่น ลูกบิดประตู ราวบันได สวิตซ์ไฟ ปุ่มกดลิฟท์ ด้วยน้ำยาฆ่าเชื้อ ทำความสะอาดอุปกรณ์เครื่องมือ เครื่องใช้ในห้องปฏิบัติการ และกำจัดขยะมูลฝอยทุกวัน
ห้ามรับน้อง ผ่อนปรนระยะ4
  • มาตรการด้านการติดตามดูแลผู้ที่มีความเสี่ยงจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 จัดทำระบบติดตามดูแลผู้มีความเสี่ยง รวมทั้งกำหนดผู้รับผิดชอบหลักที่ผ่านการฝึกอบรมให้ทำหน้าที่แนะนำ ตรวจตรา และควบคุม การกำกับตามมาตรการ
  1. การเปิดการเรียนการสอนสำหรับภาคเรียนที่ 1/2563 ของสถาบันอุดมศึกษา ให้ดำเนินการได้ตั้งแค่วันที่ 1 กรกฎาคม 2563 โดยผู้ที่มีหน้าที่รับผิดชอบของสถาบันอุดมศึกษาให้ปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคที่ทางราชการกำหนด การจัดระเบียบและระบบต่าง ๆ รวมทั้งคำแนะนำของทางราชการอย่างเคร่งครัด รวมทั้งให้พิจารณาจัดการเรียนการสอนแบบปกติ และแบบออนไลน์ผสมผสาน ปรับลดเวลา ปรับเวลา หรือสลับวันเรียน หรืองดการเรียนการสอนบางรายวิชา จัดการเรียนวิชาภาคสนาม ปฏิบัติการนอกสถานที่ และการฝึกงานให้เหมาะสม
  • หลีกเลี่ยงกิจกรรมที่มีการรวมกลุ่มของคนจำนวนมาก ซึ่งก่อให้เกิดความเสี่ยงการแพร่ระบาดของโรค เช่น กิจกรรมรับน้อง การปฐมนิเทศ เป็นต้น กรณีที่ต้องดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ยากควรยกเลิก แต่หากเป็นกรณีที่ดำเนินการในสถานการณ์ที่ควบคุมได้ ความเสี่ยงต่ำ หรือควบคุมได้เต็มที่ ให้หารือร่วมระหว่างสถาบันอุดมศึกษาและนักศึกษาก่อนดำเนินการ

หมวดหมู่