Home ข่าวการเมือง นายกฯ แต่งตั้ง “สุภดิช – ภาสกร ” ส.ส. เศรษฐกิจใหม่ เป็นวิปรัฐบาล
ข่าวการเมืองข่าวรัฐบาล

นายกฯ แต่งตั้ง “สุภดิช – ภาสกร ” ส.ส. เศรษฐกิจใหม่ เป็นวิปรัฐบาล

นายกฯ แต่งตั้ง

วันที่ 15 มิถุนายน 2563 พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี ได้ลงนามในคำสั่งแต่งตั้งนายสุภดิช อากาศฤกษ์ และนายภาสกร เงินเจริญกุล สองส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคเศรษฐกิจใหม่ เป็นวิปรัฐบาลแล้ว โดยในคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรีที่ 154/2553 เรื่อง ปรับปรุงองค์ประกอบในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยมีรายละเอียด ดังนี้

ตามคำสั่งนายกรัฐมนตรีที่180/2562 ลงวันที่ 9 สิงหาคม 2562 แต่งตั้งคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร (ปสส.) เพื่อดำเนินการในเรื่องทีเกี่ยวข้องกับสภาผู้แทนราษฎรและรัฐสภาให้เป็นไปอย่างมีระเบียบแบบแผนตามระบบรัฐสภา ตลอดจนเพื่อให้การประสานงานกับสมาชิกสภาผู้แทนราษฎร สมาชิกรัฐสภาและพรรคการเมือง ในปัญหาต่าง ๆ ด้านนิติบัญญัติดำเนินการไปอย่างราบรื่นนั้น เพื่อให้การปฏิบัติงานของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร มีประสิทธิภาพ เป็นไปด้วยความเรียบร้อย อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 11(6) และ (9) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2534 ประกอบกับมาตรา 184 วรรคสอง ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทยพุทธศักราช 2560 และมติคณะรัฐมนตรีเมื่อวันที่ 30 กรกฎาคม 2562 จึงปรับปรุงองค์ประกอบของคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎร โดยแต่งตั้งกรรมการในคณะกรรมการประสานงานสภาผู้แทนราษฎรเพิ่มเติม ดังนี้
1.นายสุภดิช อากาศฤกษ์
2.นายภาสกร เงินเจริญกุล
ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป ลงวันที่ 8 มิถุนายน 2563

วิปรัฐบาล สุภดิช อากาศฤกษ์
วิปรัฐบาล ภาสกร เงินเจริญกุล

หมวดหมู่