Home ข่าวการเมือง ราชกิจจาฯ ประกาศ “ฐานะการเงินไทย” พบหนี้สินประเทศกว่า 6 ล้านล้านบาท
ข่าวการเมืองข่าวรัฐบาล

ราชกิจจาฯ ประกาศ “ฐานะการเงินไทย” พบหนี้สินประเทศกว่า 6 ล้านล้านบาท

ราชกิจจาฯ ประกาศ

วันที่ 12 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศกระทรวงการคลัง เรื่อง รายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ ของธนาคารแห่งประเทศไทยทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร ความว่า

เพื่ออนุวัติตามมาตรา 59 แห่งพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย พุทธศักราช 2485 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติธนาคารแห่งประเทศไทย (ฉบับที่ 4) พ.ศ.2551 รัฐมนตรีว่าการกระทรวงการคลัง ได้ประกาศรายงานฐานะการเงินประจําสัปดาห์ของธนาคารแห่งประเทศไทย ทุนสํารองเงินตรา และกิจการธนบัตร งวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 2 เมษายน พ.ศ.2563 และงวดประจําสัปดาห์สิ้นสุด ณ วันพฤหัสบดีที่ 9 เมษายน พ.ศ. 2563

ฐานะการเงินไทย
ฐานะการเงินไทยประจำสัปดาห์
ฐานะการเงินไทยประจำสัปดาห์ หนี้สิน

หมวดหมู่