Home ข่าวสังคม ราชกิจจาฯ กำหนดโควตาคนต่างด้าว อาศัยอยู่ในไทย ประเทศละไม่เกิน 100 คน
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ราชกิจจาฯ กำหนดโควตาคนต่างด้าว อาศัยอยู่ในไทย ประเทศละไม่เกิน 100 คน

ราชกิจจาฯ กำหนดโควตาคนต่างด้าว อาศัยอยู่ในไทย ประเทศละไม่เกิน 100 คน

เมื่อวันที่ 9 มิถุนายน 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษาเผยแพร่ ประกาศสำนักนายกรัฐมนตรีและกระทรวงมหาดไทยเรื่องกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักร ประจำปี พ.ศ. 2563 มีรายละเอียดดังนี้

โดยที่นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทย โดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีเห็นควรกำหนดให้คนต่างด้าว ทั้งที่มีสัญชาติและไร้สัญชาติเข้ามามีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ. 2563 ได้ตามจำนวนที่กำหนดไว้ในประกาศนี้อาศัยอำนาจตามความในมาตรา5 วรรคหนึ่งแห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 ซึ่งแก้ไขเพิ่มเติมโดยประกาศคณะรักษาความสงบแห่งชาติฉบับที่ 87/2557 เรื่องการแก้ไขเพิ่มเติมผู้รักษาการตามกฎหมายที่เกี่ยวข้องกับอำนาจหน้าที่ของเจ้าพนักงานตำรวจ ลงวันที่ 10 กรกฎาคม พุทธศักราช 2557 และมาตรา 40 แห่งพระราชบัญญัติคนเข้าเมือง พ.ศ. 2522 นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงมหาดไทยโดยอนุมัติคณะรัฐมนตรีจึงประกาศกำหนดจำนวนคนต่างด้าวซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ.2563 ไว้ดังต่อไปนี้

ข้อ1 คนต่างด้าวที่มีสัญชาติของแต่ละประเทศซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำปี พ.ศ.2563 มีจำนวนประเทศละไม่เกินหนึ่งร้อยคน บรรดาอาณานิคมของประเทศหนึ่งรวมกันหรือแต่ละอาณาจักรซึ่งมีการปกครองของตนเองให้ถือเป็นประเทศหนึ่ง
ข้อ2 คนต่างด้าวไร้สัญชาติซึ่งจะมีถิ่นที่อยู่ในราชอาณาจักรประจำ ปี พ.ศ. 2563 มีจำนวนไม่เกินห้าสิบคน

กำหนดโควตาคนต่างด้าว

หมวดหมู่