Home ข่าวสังคม มธ.ออกประกาศให้นศ.แต่งกายตามเพศวิถีเข้าเรียน-รับปริญญา ดูหมิ่นเจอโทษ
ข่าวสังคมข่าวการศึกษา

มธ.ออกประกาศให้นศ.แต่งกายตามเพศวิถีเข้าเรียน-รับปริญญา ดูหมิ่นเจอโทษ

มธ.ออกประกาศให้นศ.แต่งกายตามเพศวิถีเข้าเรียน-รับปริญญา ดูหมิ่นเจอโทษ

รศ.เกศินี วิฑูรชาติ อธิการบดีมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ (มธ.) ลงนามในประกาศ เรื่องแนวทางปฏิบัติต่อนักศึกษาและการแต่งกายของนักศึกษา ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด พ.ศ. 2563 มีใจความดังนี้

1.ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากประกาศเป็นตันไป

2.ผู้ปฏิบัติงานในมหาวิทยาลัยพึงปฏิบัติต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด โดยคำนึงถึงศักดิ์ศรีความเป็นมนุษย์ สิทธิเสรีภาพ และความเท่าเทียมทางเพศ การกลั่นแกล้ง ดูหมิ่น เหยียดหยาม กดขี่ ข่มเหง นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด ถือเป็นความผิดวินัย

3.นักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิดมีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายด้วยเครื่องแบบนักศึกษาในงานทั่วไป เครื่องแบบนักศึกษาในงานพิธี หรือเครื่องแบบเฉพาะของคณะ เพื่อเข้าขั้นเรียน เข้าสอบวัดผล เข้าฝึกปฏิบัติงาน หรือติดต่อหน่วยงานต่าง ๆ ในมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ ตามเพศวิถีของตนได้ โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้อง ตามระเบียบมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยการแต่งกายของนักศึกษา

4.ผู้ได้รับปริญญา ประกาศนียบัตรดุษฎีบัณฑิต ประกาศนียบัตรมหาบัณฑิต ประกาศนียบัตรบัณฑิต อนุปริญญา และประกาศนียบัตร ที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับ เพศกำเนิด มีสิทธิแต่งกายและจัดส่งรูปภาพที่มีการแต่งกายชุดครุยวิทยฐานะเพื่อเข้ารับพระราชทานปริญญาบัตร ตามเพศวิถีของตนได้โดยแต่งกายในลักษณะเป็นระเบียบเรียบร้อยและถูกต้องตามข้อบังคับมหาวิทยาลัยธรรมศาสตร์ว่าด้วยลักษณะ ชนิด ประเภท ส่วนประกอบ และโอกาสและเงื่อนไขการใช้ครุยวิทยฐานะและเข็มวิทยาฐานะ

5.ห้ามมิให้ส่วนงานหรือหน่วยงานภายในส่วนงาน ออกประกาศ ระเบียบ หรือกำหนด แนวปฏิบัติใด ๆ ที่เกี่ยวกับการแต่งกายของนักศึกษาอันเป็นการเลือกปฏิบัติโดยไม่เป็นธรรมต่อนักศึกษาที่มีอัตลักษณ์ทางเพศหรือวิถีทางเพศไม่ตรงกับเพศกำเนิด

6.ให้รองอธิการบดีที่รับผิดชอบงานด้านกิจการนักศึกษา มีอำนาจออกแนวปฏิบัติเพิ่มเติมเพื่อให้เป็นไปตามประกาศนี้ได้ เท่าที่ไม่ขัดหรือแย้งกับประกาศนี้

มธ. รศ. เกศินี วิฑูรชาติ

หมวดหมู่