Home ข่าวสังคม ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อรวบรวมผลไม้ ปี 63 ทุ่มเงินพันล้าน ให้แก่เกษตรกร
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ธ.ก.ส. ออกสินเชื่อรวบรวมผลไม้ ปี 63 ทุ่มเงินพันล้าน ให้แก่เกษตรกร

ธนาคาร ธ.ก.ส. ออกโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลไม้ในปี 63 เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรให้มีเงินหมุนเวียนและสร้างความเข้มแข็งของธุรกิจรับซื้อผลไม้

นายอภิรมย์ สุขประเสริฐ ผู้จัดการธนาคารเพื่อการเกษตรและสหกรณ์การเกษตร (ธ.ก.ส.) เปิดเผยถึงกรณีที่ทาง ธ.ก.ส. ได้จัดโครงการสินเชื่อเพื่อรวบรวมผลไม้ ในปี พ.ศ. 2563 เป็นการสนับสนุนเงินทุนหมุนเวียนและสร้างความเข้มแข็งในการดำเนินธุรกิจรับซื้อรวบรวมผลไม้ของเกษตรกร และสถาบันเกษตรกร ที่มีวงเงินสินเชื่อรวม 1,000 ล้านบาท

โดยโครงการนี้จะช่วยดูดซับปริมาณผลไม้ในช่วงฤดูกาลเพื่อไม่ให้ราคาตกต่ำและเพิ่มทางเลือกในการกระจายไปยังแหล่งจำหน่ายต่าง ๆ รวมทั้งยกระดับมาตรฐานสร้างมูลค่าเพิ่มให้แก่เกษตรกรผู้ที่ขึ้นทะเบียนเกษตรกรผู้ปลูกผลไม้ปี 2563 กลับกรมส่งเสริมการเกษตร

โดยจะมีการเรียงผลไม้หลัก 7 ชนิดได้แก่ มังคุด ลิ้นจี่ มะม่วง เงาะ ทุเรียน ลำไย และลองกอง มีระยะเวลาจ่ายเงินกู้ตั้งแต่วันนี้ถึง 30 กันยายน 2563

กู้เงินธกส กู้เงิน ธ.ก.ส.

ผู้ที่ต้องการขอสินเชื่อต้องเป็นเกษตรกร สหกรณ์การเกษตร กลุ่มเกษตรกรหรือกลุ่มวิสาหกิจชุมชนที่มีประสบการณ์ในการรวบรวมผลไม้ ดังนี

เกษตรกร วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 5 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยที่ธนาคารพาณิชย์เรียกเก็บจาก ลูกค้ารายย่อยชั้นดีเท่ากับ 6.50% ต่อปี

กลุ่มเกษตรกร วงเงินกู้สูงสุดไม่เกิน 30 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ หรือ MLR ปัจจุบันเท่ากับ 4.875% ต่อปี

สหกรณ์การเกษตร สูงสุดไม่เกิน 50 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ หรือ MLR ปัจจุบันเท่ากับ 4.875% ต่อปี

กู้เงินธกส เกษตรกร

กลุ่มวิสาหกิจชุมชน สูงสุดไม่เกิน 20 เท่าของเงินทุนตนเอง และไม่เกิน 20 ล้านบาท อัตราดอกเบี้ยขั้นต่ำ หรือ MLR ปัจจุบันเท่ากับ 4.875% ต่อปี

ทั้งนี้ โครงการนี้เพื่อช่วยเหลือเกษตรกรจะชดเชยดอกเบี้ยให้ 3.00% ต่อปี ในช่วง 6 เดือนแรกนับจากวันที่จัดทำสัญญาเงินกู้ โดยกำหนดชำระคืนเงินกู้ไม่เกิน 6 เดือนนับจากวันที่จัดทำสัญญาเงินกู้ และไม่เกินวันที่ 28 กุมภาพันธ์ 2564

หมวดหมู่