Home ข่าวการเมือง แจกเงินเที่ยว “เที่ยวปันสุข” เล็งมาตรการแคชแบ็ก คืนเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ
ข่าวการเมืองข่าวรัฐบาล

แจกเงินเที่ยว “เที่ยวปันสุข” เล็งมาตรการแคชแบ็ก คืนเงินให้ผู้เข้าร่วมโครงการ

แจกเงินเที่ยว

เมื่อวันที่ 8 มิ.ย. 63 นายลวรณ แสงสนิท ผู้อำนวยการสำนักงานเศรษฐกิจการคลัง (สศค.) ได้กล่าวถึงกรณีแจกเงินเที่ยวเพื่อกระตุ้นโรงแรมและที่พักในช่วงเดือนกรกฎาคมถึงเดือนตุลาคม 2563 จนกว่าจะเข้าสู่ฤดูท่องเที่ยวในช่วงเดือนพฤศจิกายนของปีนี้ โดยกล่าวว่ากระทรวงการท่องเที่ยวและกีฬาและกระทรวงการคลังเห็นพ้องที่จะใช้มาตรการกระตุ้นเศรษฐกิจด้วยการท่องเที่ยวในประเทศ โดยมาตรการที่จะใช้กระตุ้นเศรษฐกิจนั้นเป็นไปตามข้อเสนอ เช่น การแจกเงินให้คนละ 3,000 บาท เพื่อนท่องเที่ยวในประเทศ การแจกบัตรกำนัล เป็นต้น

แจกเงิน เที่ยวปันสุข

โดยโรงแรมและร้านอาหารจะต้องเข้าร่วมมาตรการในการจัดโปรโมชั่นต่าง ๆ และสนับสนุนให้ประชาชนสนใจในการท่องเที่ยว รวมทั้งมาตรการที่ให้ผู้เดินทางท่องเที่ยวใช้บัตรอิเล็กทรอนิกส์แทนเงินสด และมาตรการแคชแบ็ก (Cash back) มาใช้ในโครงการนี้ร่วมด้วย เช่น หากใช้เงินเกินที่รัฐให้ จะได้เงินคืน 10-20%

หมวดหมู่