Home ข่าวสังคม กพท. ประกาศ! เปิดให้บริการสนามบินในประเทศเพิ่ม 7 แห่ง
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

กพท. ประกาศ! เปิดให้บริการสนามบินในประเทศเพิ่ม 7 แห่ง

กพท. ประกาศ! เปิดให้บริการสนามบินในประเทศเพิ่ม 7 แห่ง

วันที่ 6 มิถุนายน 2563 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือน (กพท.) เปิดเผยว่า ได้ลงนามในประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยเมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 ที่ผ่านมา เรื่อง เงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน (ฉบับที่ 4) เพิ่มเติมอีก 7 ท่าอากาศยาน ประกอบด้วย ท่าอากาศยานตาก ท่าอากาศยานตราด ท่าอากาศยานนครราชสีมา ท่าอากาศยานนราธิวาส ท่าอากาศยานปาย ท่าอากาศยานเพชรบูรณ์ และท่าอากาศยานสุโขทัย ซึ่งท่าอากาศยานดังกล่าว อากาศยานสามารถขึ้นลงได้ โดยระบุว่า

ตามที่ได้มีประกาศสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลา ในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน ซึ่งออกตามข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ที่กำหนดห้ามหรือจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างตามพระราชกำหนดและกฎหมายอื่นที่เกี่ยวข้อง ซึ่งครอบคลุมถึงการห้ามผู้ใดใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน เว้นแต่เป็นไปตามประกาศ เงื่อนไขและเงื่อนเวลาที่ผู้มีอำนาจ ตามกฎหมายว่าด้วยการเดินอากาศกำหนดนั้น

เพื่อให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 (COVID-19) และเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชนที่มีความประสงค์จะใช้เส้นทางทางอากาศ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย โดยคำแนะนำของศูนย์บริหารสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 อาศัยอำนาจตามความในข้อ 2 (3) ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนด การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548 (ฉบับที่ 5) ประกอบกับมาตรา 15/10 (6) แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 ที่แก้ไขเพิ่มเติมโดยพระราชบัญญัติการเดินอากาศ (ฉบับที่ 14) พ.ศ. 2562 ออกประกาศกำหนดเงื่อนไขและเงื่อนเวลาในการใช้ท่าอากาศยานเพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน

เป็นการเพิ่มเติม ดังต่อไปนี้

1.ให้เพิ่มท่าอากาศยานตาก ตราด นครราชสีมา นราธิวาส ปาย เพชรบูรณ์ และสุโขทัยในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้

รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับ ให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

2.ให้ท่าอากาศยานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ที่ให้บริการเฉพาะการบินภายในประเทศ เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น.

ผู้ดำเนินการสนามบินอาจพิจารณากำหนดระยะเวลาการเปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ให้สั้นกว่าระยะเวลาตามวรรคหนึ่งได้ตามความจำเป็นและเหมาะสม

3.ให้ท่าอากาศยานตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้ที่ให้บริการทั้งการบินภายในประเทศและระหว่างประเทศ เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตามระยะเวลาที่กำหนดในเงื่อนไขท้ายใบอนุญาตจัดตั้งสนามบินหรือท้ายใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะ

หากท่าอากาศยานใดไม่มีข้อจำกัดหรือเงื่อนไขเกี่ยวกับระยะเวลาทำการ ให้เปิดให้อากาศยาน ขึ้นลงได้เฉพาะระหว่างเวลา 06.00 – 20.00 น. ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 6 มิถุนายน พ.ศ. 2563 เวลา 00.01 น. เป็นต้นไป

ประกาศ กพท.
ประกาศ กพท. เปิดสนามบิน
ประกาศ กพท. เปิดสนามบิน 7 แห่ง

หมวดหมู่