Home ข่าวสังคม ใครจะทำใบขับขี่อ่านด่วน! ขนส่งฯเปิดให้บริการต่ออายุ-ทำบัตร เริ่ม 8 มิ.ย. นี้!!
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ใครจะทำใบขับขี่อ่านด่วน! ขนส่งฯเปิดให้บริการต่ออายุ-ทำบัตร เริ่ม 8 มิ.ย. นี้!!

ใครจะทำใบขับขี่อ่านด่วน! ขนส่งฯเปิดให้บริการต่ออายุ-ทำบัตร เริ่ม 8 มิ.ย. นี้!!

เมื่อวันที่ 5 มิ.ย. 63 นายจิรุตม์ วิศาลจิตร อธิบดีกรมการขนส่งทางบก เปิดเผยว่า กรมการขนส่งทางบกจึงเห็นควรให้สำนักงานขนส่งทุกแห่งกลับมาเปิดให้บริการด้านใบอนุญาตขับรถและผู้ประจำรถ โดยปรับรูปแบบการดำเนินการเป็นแบบ New Normal ภายใต้การดำเนินการตามมาตรการด้านสาธารณสุขอย่างเคร่งครัด

โดยช่วงแรก เปิดให้บริการตั้งแต่วันที่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป เฉพาะกระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน และช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป โดยให้สิทธิแก่ประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ได้สิทธิในการดำเนินการก่อน ซึ่งผู้ที่จองคิวไว้แล้วสามารถตรวจสอบสิทธิได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย. 63 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 หากผู้จองคิวไม่พบข้อมูลหรือไม่สะดวกตามวัน เวลาที่นัดหมายเข้ารับบริการ สามารถดำเนินการจองคิวใหม่ตามวัน เวลาที่สะดวก

ทำใบขับขี่ ใบขับขี่รถยนต์

ช่วงแรก เปิดให้บริการในวันที่ 8 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป
ประกอบด้วย กระบวนงานที่ไม่มีการอบรมที่สำนักงาน

 1. กรณีใบอนุญาตขับรถ ใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ และบัตรประจำตัวผู้ขับรถ ชำรุดหรือสูญหาย
 2. การขอแก้ไขรายการในใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 3. การขอรับใบอนุญาตขับรถระหว่างประเทศ
 4. การขอหนังสือรับรองใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ เป็นภาษาไทยและภาษาอังกฤษ
 5. ผู้ที่มีหนังสือรับรองจากโรงเรียนการขนส่ง หรือโรงเรียนสอนขับรถที่กรมการขนส่งทางบกให้การรับรอง และสถาบันการศึกษาที่ทำ MOU กับกรมการขนส่งทางบก
 6. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับและต่อใบอนุญาตขับรถสาธารณะ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ประเภท ท. ที่ผ่านการอบรมทดสอบแล้วก่อนหน้านี้ โดยสำนักงานตำรวจแห่งชาติส่งผลการตรวจสอบไม่พบประวัติอาชญากรรม
 7. การขอคัดและรับรองสำเนาใบอนุญาตขับรถและใบอนุญาตเป็นผู้ประจำรถ
 8. การขอต่ออายุใบอนุญาตเป็นนายตรวจ ผู้เก็บค่าโดยสาร และผู้บริการ
 9. การเปลี่ยนประเภท จากใบอนุญาตขับรถชนิดชั่วคราว เป็นชนิดส่วนบุคคล เฉพาะใบอนุญาตที่สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี
 10. การดำเนินการต่อเนื่อง สำหรับการขอรับใบอนุญาต การต่ออายุใบอนุญาต ที่ผ่านการอบรมแล้ว แต่ไม่ผ่านการทดสอบข้อเขียนหรือการทดสอบขับรถ อยู่ระหว่างการสอบแก้ตัวใหม่ในช่วงที่มีการงดดำเนินการก่อนหน้านี้
 11. การต่ออายุใบอนุญาตขับรถส่วนบุคคล ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ และใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก ล่วงหน้า 90 วัน หรือ สิ้นอายุไม่เกิน 1 ปี ที่อบรมผ่านระบบ e-Learning ของกรมการขนส่งทางบกเรียบร้อยแล้ว

ช่วงที่ 2 เปิดให้บริการทุกกระบวนงาน ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป สำหรับประชาชนที่จองคิวผ่านแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue ไว้ก่อนหน้านี้ ซึ่งเป็นการเปิดเพิ่มเติมสำหรับกิจกรรมที่ต้องมีการอบรมที่สำนักงาน เช่น การขอรับใบอนุญาตขับรถใหม่ หรือผู้ติดปัญหาไม่สามารถอบรมผ่านระบบ e-Learning

สามารถตรวจสอบสิทธิและเปลี่ยนแปลงวันเวลากรณีไม่สะดวกดำเนินการได้ที่เว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th/checkbooking/ ได้ตั้งแต่วันที่ 6 มิ.ย.63 เวลา 09.00 น. จนถึงวันที่ 30 มิ.ย. 63 เช่นเดียวกัน รวมถึงสามารถเปิดการเรียน การสอน หรือการทดสอบ ของโรงเรียนสอนขับรถที่ได้รับการรับรองจากกรมการขนส่งทางบก หรือสถาบันการศึกษาที่ MOU กับกรมการขนส่งทางบกได้ตั้งแต่วันที่ 22 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป

ทั้งนี้ สำหรับผู้ที่ไม่เคยเข้าระบบจองคิวมาก่อน ให้เริ่มจองคิวได้ตั้งแต่วันที่ 1 ก.ค. 63 เป็นต้นไป เวลา 09.00 น. เป็นต้นไป ผ่านทางแอปพลิเคชัน DLT Smart Queue หรือเว็บไซต์ https://gecc.dlt.go.th ของกรมการขนส่งทางบก
นอกจากนี้ กรมการขนส่งทางบกได้มีมาตรการเยียวยาให้แก่ผู้
ที่ใบอนุญาตขับรถสิ้นอายุในช่วงกรมการขนส่งทางบกงดให้บริการ ดังนี้

 1. ยกเว้นการทดสอบข้อเขียน สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 1 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 30 ก.ย. 63
 2. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยรถยนต์ สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 30 ก.ย. 63
 3. ยกเว้นการทดสอบขับรถ สำหรับผู้ที่ใบอนุญาตเป็นผู้ขับรถ ตามกฎหมายว่าด้วยการขนส่งทางบก สิ้นอายุเกิน 3 ปี ในระหว่างวันที่ 31 มี.ค. – 30 ก.ย. 63

สำหรับเอกสารประกอบคำขอรับหรือต่ออายุใบอนุญาตขับรถหรือผู้ประจำรถ เช่น ใบรับรองแพทย์ หนังสือรับรองการผ่านการอบรมและทดสอบ คำขอที่ดำเนินการไม่แล้วเสร็จภายใน 90 วัน ผลผ่านการอบรมผ่านระบบ e-Learning ที่สิ้นอายุในระหว่างที่กรมการขนส่งทางบกงดให้ดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถ อนุโลมให้ใช้ประกอบการดำเนินการด้านใบอนุญาตขับรถได้ไม่เกินวันที่ 30 ก.ย. 63 เพื่อไม่ให้เป็นการสร้างภาระส่งผลกระทบต่อประชาชน

ทำใบขับขี่ ใบขับขี่รถจักรยานยนต์

หมวดหมู่