ทิพยประกันภัย ประกันโควิด-19 เจอจ่าย คุ้มครองถึงระยะสุดท้าย

ในปัจจุบัน การดำเนินชีวิตของทุกคนในแต่ละวันต้องเผชิญกับสิ่งที่ทำให้สุขภาพของตนเองนั้นแย่ลงกว่าเดิม ไม่ว่าจะปัญหาฝุ่น PM 2.5 ปัญหาสภาพอากาศแปรปรวน ปัญหาน้ำท่วมวาตภัย ปัญหาอัคคีภัยที่เกิดขึ้นแทบรายวัน ทำให้คนเราต้องการที่พึ่งในกรณีเจ็บป่วยหรือเสียชีวิต เช่นเดียวกันกับในขณะนี้ ที่ทั่วโลกต่างประสบปัญหาภัยทางสุขภาพอย่างการเผชิญกับโรคไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19(COVID-19) ที่สร้างความหวาดวิตกให้กับผู้คนเป็นอย่างมาก เนื่องจากยอดผู้ป่วยนับแสนราย และมีผู้เสียชีวิตเพิ่มขึ้นทุกวัน

ส่งผลให้บริษัทประกันชีวิตหลายแห่ง ต่างออกแผนประกันที่คุ้มครองกรณีติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา อย่างเช่นที่ ทิพยประกันภัย ที่มีประกันภัยส่วนบุคคลคุ้มครองการติดเชื้อ ไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV)) เพิ่มขึ้นมาให้ผู้ที่สนใจได้ซื้อประกันแบบออนไลน์ได้ ด้วยแผนคุ้มครองที่เหมาะสมถึง 4 แผน คุ้มครองต่อเนื่องจนระยะสุดท้ายชดเชยสูงสุด 1,000,000 บาท โดยเบี้ยประกันเริ่มต้นที่ 150 บาท/ปี 250 บาท/ปี 450 บาท/ปี และ 950 บาท/ปี ผู้ทำประกันต้องมีอายุ 1-99 ปี โดยแผนมีดังนี้

เบี้ยประกันรวม 150 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 1)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19)** รับ 100,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 10,000 บาท

เบี้ยประกันรวม 250 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 2)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ** รับ 100,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 50,000 บาท
ทิพยประกันภัย โควิด

อ่านข่าวที่เกี่ยวข้อง :

 

เบี้ยประกันรวม 450 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 3)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) ** รับ 500,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 50,000 บาท

เบี้ยประกันรวม 850 บาทต่อคนต่อปี (แผนที่ 4)

 • การเจ็บป่วยด้วยภาวะหรือโรคร้ายแรงที่มีสาเหตุมาจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Covid-19) **รับ 1,000,000 บาท
 • การรักษาพยาบาลจากการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (โควิด-19) ต่อปี รับ 100,000 บาท

หมายเหตุ

ทิพยประกันภัย แผนโควิด
 1. เบี้ยประกันภัยข้างต้น รวมภาษีมูลค่าเพิ่ม (7%) และอากรแสตมป์ (4%) แล้ว
 2. ผู้เอาประกันภัยอายุระหว่าง 1 ปี -99 ปี (ปี พ.ศ. ปัจจุบัน ลบด้วย พ.ศ. เกิด) ณ วันที่ทำประกันภัย และต้องมีสุขภาพร่างกายสมบูรณ์แข็งแรง ไม่พิการ ไม่เป็นเรื้อรัง และผ่านการพิจารณารับประกันภัย
 3. กรมธรรม์ประกันภัยนี้ไม่คุ้มครองผู้ที่ติดเชื้อ หรือเป็นผู้ที่สงสัยว่าจะติดเชื้อ “โรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))” (รวมถึงภาวะแทรกซ้อน) ที่เป็นอยู่ก่อนการเอาประกันภัย และยังมิได้รักษาให้หายขาด
 4. จำกัดการซื้อ 1 คน ต่อจำนวนเงินเอาประกันภัยไม่เกิน 1 ล้านบาท และ/ หรือค่ารักษาพยาบาลรวมกันไม่เกิน 1 แสนบาท
 5. ** การเจ็บป่วยด้วยภาวะโคม่า หรือภาวะสมองตายและระบบประสาทล้มเหลว หรือการเจ็บป่วยระยะสุดท้ายซึ่งเป็นการเจ็บป่วยรุนแรงที่แพทย์ลงความเห็นว่า ไม่มีวิธีการรักษาให้หายได้ และ/หรือ เป็นสาเหตุทำให้เสียชีวิตโดยมีสาเหตุหลักมาจากติดเชื้อไวรัสโคโรนา
 6. ผลประโยชน์และความคุ้มครองเป็นไปตามข้อกำหนดและเงื่อนไขกรมธรรม์ประกันภัยคุ้มครองการติดเชื้อไวรัสโคโรนา (Coronavirus (2019-nCoV))
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account