Home ข่าวสังคม “ไทยซัมมิท” ประกาศลดพนักงาน จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“ไทยซัมมิท” ประกาศลดพนักงาน จ่ายสูงสุด 18.3 เดือน

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 ผู้สื่อข่าวรายงานว่า กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บริษัทชิ้นส่วนรถยนต์รายใหญ่ของ นางสมพร จึงรุ่งเรืองกิจ เปิดโครงการสมัครใจลาออก พร้อมจ่ายเงินชดเชยตามกฎหมาย+เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท+เงินช่วยเหลือพิเศษ รวมสูงสุด 18.3 เดือน โดยระบุข้อความว่า

ตามที่บริษัทฯ มีนโยนายในการพัฒนาศักยภาพการทำงานของพนักงานด้วยกลยุทธ์การบริหารด้านทรัพยากรมนุษย์อย่างต่อเนื่อง เพื่อให้พนักงานมีสมรรถนะในการทำงนที่สามารถแข่งขันได้ ภายใต้สถานการณ์สภาวะเศรษฐกิจปัจจุบันที่ต้องมีการบริหารต้นทุนที่เหมาะสม ทั้งนี้บริษัทฯ ได้มีความพยายามในการบริหารจัดการอัตราสัดส่วนพนักงาน เพื่อเพิ่มขีดความสามารถในการแข่งขันและสอดคล้องกับประสิทธิภาพในการทำงานของพนักงานทุกคนในหน่วยงาน

ดังนั้นเพื่อเป็นการบริหารจัดการได้อย่างมีประสิทธิภาพภายใต้ต้นทุนที่เหมาะสม และมีศักยภาพในการผลิตเพื่อส่งมอบผลิตภัณฑ์ให้กับลูกค้าได้ตามเป้าหมายและแผนงานขององค์กร บริษัทฯ จึงได้มีการจัดทำโครงการสมัครใจลาออก เพื่อเป็นการปรับสมดุลจำนวนพนักงานให้สอดคล้องกับกำลังการผลิตความต้องการของลูกค้า

ทั้งนี้ กลุ่มบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค ประกอบด้วย บริษัทไทยซัมมิท พีเค คอร์ปอเรชั่น จำกัด, บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค จำกัด บริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค เอ็นจิเนียริ่ง จำกัด และบริษัท ไทยซัมมิท พีเคเค บางปะกง จำกัด โดยเปิดให้พนักงานสมัครเข้าโครงการตั้งแต่ 26 พ.ค.-16 มิ.ย. 2563 และพนักงานจะทำงานวันสุดท้าย 20 มิ.ย. 2563

ไทยซัมมิท โครงการสมัครใจลาออก

สำหรับพนักงานที่ได้รับการพิจารณาเข้าโครงการจะได้รับรับเงินชดเชยและเงินช่วยเหลือพิเศษดังนี้

– อายุครบ 120 วันแต่ไม่ครบ 1 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 60 วัน

– ตั้งแต่ 1 ปีขึ้นไปไม่ครบ 3 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 120 วัน

– ตั้งแต่ 3 ปีขึ้นไปไม่ครบ 6 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 180 วัน เงินช่วยเหลือ 30 วันพิเศษ รวมเป็น 210 วัน

– ตั้งแต่ 6 ปีขึ้นไปไม่ครบ 10 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 240 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 270 วัน

– ตั้งแต่ 10 ปีขึ้นไปไม่ครบ 15 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 330 วัน

– ตั้งแต่ 15 ปีขึ้นไปไม่ครบ 20 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 300 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 30 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 360 วัน

– ตั้งแต่ 20 ปีขึ้นไปไม่ครบ 25 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 60 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 490 วัน

– ตั้งแต่ 25 ปีขึ้นไปไม่ครบ 30 ปี ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 90 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 520 วัน

– ตั้งแต่ 30 ปีขึ้นไป ได้รับเงินชดเชยตามกฎหมาย 400 วัน เงินช่วยเหลือตามระเบียบบริษัท 120 วัน เงินช่วยเหลือพิเศษ 30 วัน รวมเป็น 550 วัน

ไทยซัมมิท เงินชดเชย

หมวดหมู่