Home ข่าวการเมือง ด่วน! กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คน ขอลาออก ส่งผลให้ทั้งคณะพ้นตำแหน่ง!
ข่าวการเมืองข่าวรัฐบาล

ด่วน! กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คน ขอลาออก ส่งผลให้ทั้งคณะพ้นตำแหน่ง!

ด่วน! กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ 18 คน ขอลาออก ส่งผลให้ทั้งคณะพ้นตำแหน่ง!

เมื่อวันที่ 1 มิ.ย. 63 นายไพบูลย์ นิติตะวัน รองหัวหน้าพรรคพลังประชารัฐ และส.ส.บัญชีรายชื่อ พรรคพลังประชารัฐ ได้แถลงข่าวการขอลาออกจากตำแหน่งของ 18 กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐ โดยมีผลนับตั้งแต่วันที่ 1 มิ.ย. 63 เป็นต้นไป โดยมีรายชื่อผู้ขอลาออกจากตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคดังนี้

 1. นายสันติ พร้อมพัฒน์
 2. นายชัยวุฒิ ธนาคมานุสรณ์
 3. นายสุพล ฟองงาม
 4. นายธรรมนัส พรหมเผ่า
 5. นายบุญสิงห์ วรินทร์รักษ์
 6. นายไผ่ ลิกค์
 7. นายนิโรธ สุนทรเลขา
 8. นายสัมพันธ์ มะยูโซ๊ะ
 9. นายณัฏฐพล ทีปสุวรรณ
 10. นายพุฒิพงษ์ ปุณณกันต์
 11. นายชาญวิทย์ วิภูศิริ
 12. นายสกลธี ภัททิยกุล
 13. นายสัมฤทธิ์ แทนทรัพย์
 14. นายสุรชาติ ศรีบุศกร
 15. นายนิพันธ์ ศิริธร
 16. นายสุริยะ จึงรุ่งเรืองกิจ
 17. นายสมศักดิ์ เทพสุทิน
 18. นายพงศ์กวิน จึงรุ่งเรืองกิจ

จากการขอลาออกดังกล่าว เป็นเหตุให้จํานวนกรรมการบริหารพรรคว่างลงเกินกึ่งหนึ่งของกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งหมด มีผลทําให้กรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐทั้งคณะพ้นจากตําแหน่ง เป็นไปตามข้อบังคับพรรคพลังประชารัฐ ข้อที่ 15 (3)

อย่างไรก็ตาม ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคการเมืองที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะอยู่ในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคการเมืองชุดใหม่ โดยจะมีการเรียกประชุมเพื่อกําหนดวันจัดประชุมใหญ่สามัญและให้มีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคพลังประชารัฐชุดใหม่ ภายใน 45 วัน นับจากวันนี้

หมวดหมู่