Home ข่าวสังคม “ผู้ว่าฯสงขลา” สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ ตั้งแต่ 31 พ.ค. 63
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

“ผู้ว่าฯสงขลา” สั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ ตั้งแต่ 31 พ.ค. 63

วันที่ 27 พ.ค. 63 นายจารุวัฒน์ เกลี้ยงเกลา ผู้ว่าราชการจังหวัดสงขลา ได้ออกหนังสือด่วนที่สุด เรื่อง ขอเปลี่ยนแปลงจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดสงขลา สำหรับคนไทยเดินทางกลับสู่ราชอาณาจักร โดยระบุว่า ตามที่กระทรวงมหาดไทยได้แจ้งซักซ้อม เรื่อง แนวทางการปฏิบัติในการเดินทางกลับเข้ามาในราชอาณาจักรของคนสัญชาติไทยจากประเทศเพื่อนบ้าน ผ่านช่องทางในพื้นที่จังหวัดชายแดน โดยกำหนดวันเริ่มอนุญาตให้คนไทยกลับเข้ามาผ่านจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่ จังหวัดชายแดน 21 จังหวัด 23 ช่องทางตั้งแต่วันที่ 18 เมษายน 2563 เป็นต้น มาในส่วนของจังหวัดสงขลาได้กำหนดช่องทางจำนวน 1 ช่องทาง คือจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา โดยกระทรวงการต่างประเทศจะแจ้งจำนวนและรายชื่อผู้เดินทางผ่านเข้ามาในแต่ละวันให้กระทรวงมหาดไทยแจ้งจังหวัดชายแดนทราบล่วงหน้าไม่น้อยกว่า 2 วันหรือ 48 ชั่งโมงนั้น

จังหวัดสงขลาขอเรียนว่าเนื่องจากได้รับรายงานเหตุการณ์กรณีประเทศมาเลเซียมีความประสงค์จะขอปิดด่านถาวรปาดังเบซาร์ซึ่งตั้งอยู่ ณ รัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียฝั่งตรงข้ามจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา ตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 สืบเนื่องจากกรณีเมื่อวันที่ 25 พฤษภาคม 2563 มีนักศึกษาไทยจำนวน 39 รายเดินทางกลับจากประเทศซาอุดิอาระเบียผ่านช่องทางด่านถาวรปาดังเบซาร์ ซึ่งตั้งอยู่ ณ รัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซีย พบผู้ติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) จำนวน 6 ราย

ดังนั้น เพื่อให้การดำเนินการในการรับคนไทยที่เดินทางมาจากประเทศมาเลเซียผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา สอดคล้องกับแนวทางของประเทศมาเลเซียซึ่งมีความประสงค์ จะปิดด่านถาวรปาดังเบซาร์ ณ รัฐเปอร์ลิสประเทศมาเลเซียในวันที่ 28 พฤษภาคม 2563 จังหวัดสงขลา จึงมีความประสงค์จะขอปิดด่านถาวรปาดังเบซาร์ ตำบลปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 28 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป และขอเปลี่ยนแปลงจุดผ่านแดนถาวรในพื้นที่จังหวัดสงขลาสำหรับคนไทยเดินทางกลับสู่ราชอาณาจักรผ่านจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์ อำเภอสะเดา จังหวัดสงขลา เป็นจุดผ่านแดนถาวรสะเดาอำเภอสะเดาจังหวัดสงขลาตั้งแต่วันที่ 31 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ัสั่งปิดจุดผ่านแดนถาวรปาดังเบซาร์

หมวดหมู่