Home ข่าวการเมือง “กระทรวงศึกษาธิการ” ประกาศปรับลดเวลา – วันทำงานของข้าราชการลง 50%
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

“กระทรวงศึกษาธิการ” ประกาศปรับลดเวลา – วันทำงานของข้าราชการลง 50%

เมื่อวันที่ 18 พฤษภาคม 2563 ที่ผ่านมา ณัฏฐพล ทีปสุวรรณ รัฐมนตรีว่าการกระทรวงศึกษาธิการ ได้ลงนามในประกาศกระทรวงศึกษาธิการ เรื่อง การปรับลดเวลาและวันทำงานของกระทรวงศึกษาธิการ ฉบับ 2 โดยมีสาระสำคัญดังนี้

ข้อ 1 ผู้บริหารระดับสูง ผู้บริหารระดับต้น ผู้อำนวยการระดับสูง และผู้อำนวยการระดับต้นหรือเทียบเท่า และผู้อำนวยการกลุ่ม/กอง/ฝ่าย ให้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงานตามปกติ

ข้อ 2 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้านตามความเหมาะสม และส่งเสริมให้ใช้ระบบอินเทอร์เน็ต เช่น ประชุมทางไกล เป็นต้น โดยเปิดเครื่องมือสื่อสารเพื่อให้สามารถติดต่อได้ตลอดเวลา และให้ทุกหน่วยงานจัดบุคลากรสำหรับวันมาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน จำนวน 50% ของบุคลากรทั้งหมด เมื่อรวมกับบุคลากรตามข้อ 1 แล้ว

ข้อ 3 ให้ผู้บริหารแต่ละหน่วยงานกำหนดวิธีการที่ชัดเจนและเหมาะสม ในการมอบหมายงานให้บุคลากรในสังกัดปฏิบัติงานที่บ้าน รวมถึงการรายงานผลที่ปฏิบัติไปในช่วงที่ไม่ได้มาปฏิบัติงาน ณ สถานที่ทำงาน โดยคำนึงถึงเป้าหมายการดำเนินงานของงานที่ได้รับมอบหมายเป็นสำคัญ และกำหนดตารางการทำงานของบุคลากรในสังกัดหมุนเวียนกันมาปฏิบัติงานตามข้อ 2

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 20 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

ศธ. ลดเวลาทำงาน

หมวดหมู่