Home ข่าวสังคม ประกาศ ! กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี พ.ศ. 2563
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ประกาศ ! กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี พ.ศ. 2563

ประกาศ ! กำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี พ.ศ. 2563

หลังจากการตรวจเลือกทหารกองเกินเข้ารับราชการกองประจำการประจำปี 2563 จะต้องถูกเลื่อนออกไป เนื่องจากสถานการณ์ไวรัสโรคโควิด-19 แพร่ระบาดนั้น ล่าสุด กองการสัสดี ได้ประกาศกำหนดวันเกณฑ์ทหารประจำปี พ.ศ.2563 ระหว่าง 23กรกฎาคม – 31 สิงหาคม 2563 โดยมีรายละเอียดดังต่อไปนี้

1.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 เป็นการแก้ไขหมายเรียกฯ (แบบ สด.39) การยื่นขอผ่อนผัน และการสละสิทธิ์ผ่อนผัน ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร

2.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 29 มิถุนายน – 22 กรกฎาคม 2563 ผู้ร้องขอสมัครใจเข้ารับราชการทหารกองประจำการ ดำเนินกรรมวิธี ณ หน่วยสัสดีเขต/อำเภอ ที่เป็นภูมิลำเนาทหาร และทำการตรวจเลือกฯ ในระหว่างวันที่ 23-25 กรกฎาคม 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลาง ของ จว./คณะตรวจเลือก โดยให้พิจารณาหน่วยทหารในพื้นที่เป็นลำดับแรก กรณีไม่มีหน่วยทหารในพื้นที่ ให้พิจารณาใช้สถานที่ ที่เหมาะสม

กำหนดการ วันเกณฑ์ทหาร

3.กำหนดให้ระหว่างวันที่ 26 กรกฎาคม – 23 สิงหาคม 2563 เป็นการตรวจเลือกฯ ปกติ โดยใช้สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ ของแต่ละเขต/อำเภอ ตามที่ผู้อำนวยการเขต/นายอำเภอกำหนดไว้ ในหมายเรียกฯ (แบบ สด.35)

4.กำหนดให้ผู้ที่ขอผ่อนผันทำการตรวจเลือกฯ โดยเริ่มทำการตรวจเลือกต่อจากวันสุดท้ายของการตรวจเลือกฯ ปกติในแต่ละคณะตรวจเลือกฯ ทั้งนี้ การดำเนินการดังกล่าว จะต้องไม่เกิน วันที่ 31 สิงหาคม 2563 ณ สถานที่ทำการตรวจเลือกฯ กลางเช่นเดียวกับผู้ร้องขอ

หมวดหมู่