Home ข่าวสังคม กพท.ประกาศเปิดสนามบินภูเก็ต เริ่ม 16 พ.ค. 63
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

กพท.ประกาศเปิดสนามบินภูเก็ต เริ่ม 16 พ.ค. 63

กพท.ประกาศเปิดสนามบินภูเก็ต เริ่ม 16 พ.ค.63

สำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทยออกประกาศ ให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินนานาชาติภูเก็ต หลังจังหวัดภูเก็ตสามารถควบคุมยับยั้งการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโควิด-19 ได้อย่างมีประสิทธิภาพ

สนามบินภูเก็ต สนามบินภูเก็ตเปิด

คณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ตได้แจ้งมติเห็นควรให้เปิดการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต ตั้งแต่วันที่ 16 พฤษภาคม 2563 เวลา 00.01 เป็นต้นไปเพื่ออำนวยความสะดวกแก่ประชาชน

ภายใต้เงื่อนไข

1. ให้เพิ่มท่าอากาศยานภูเก็ตในรายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ โดยระยะเวลาที่สามารถใช้ท่าอากาศยานได้ให้เป็นไปตามที่กำหนดในเงื่อนไขและข้อจำกัดประกอบใบรับรองการดำเนินงานสนามบินสาธารณะของท่าอากาศยานภูเก็ต

2. รายชื่อท่าอากาศยานที่เปิดให้อากาศยานขึ้นลงได้ตั้งแต่วันที่ประกาศนี้มีผลใช้บังคับให้เป็นไปตามบัญชีแนบท้ายประกาศนี้

3.เพื่อเป็นการควบคุมให้เป็นไปตามมาตรฐานการปฏิบัติงานของจังหวัดภูเก็ต ในการเดินทางด้วยอากาศยานเข้าสู่จังหวัดภูเก็ต ผู้โดยสารจะต้องจัดเตรียมเอกสารแสดงบุคคลเพื่อเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ตตามแบบ ภค. 1

สนามบินภูเก็ต สนามบินภูเก็ตเปิดวันไหน

และส่งมอบให้กับเจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตเพื่อประมวลผลข้อมูลในกรณีที่มีความจำเป็นต้องติดตามและปฏิบัติทางการแพทย์ให้เจ้าหน้าที่ประจำท่าอากาศยานภูเก็ตให้ความร่วมมือในการรวบรวมข้อมูลตามแบบสำรวจบุคคลที่ประสงค์จะเดินทางเข้าจังหวัดภูเก็ต ตามแบบ ภก. 2 ส่งให้จังหวัดภูเก็ต

หมวดหมู่