Home ข่าวการเมือง ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร “พรรคก้าวไกล”
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร “พรรคก้าวไกล”

ราชกิจจาฯ ประกาศเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหาร

เมื่อวันที่ ๑๔ พ.ค. ๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล โดยมีรายละเอียดดังนี้

ตามที่นายทะเบียนพรรคการเมืองได้มีประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การเปลี่ยนแปลงคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ลงวันที่ ๒ มีนาคม ๒๕๖๓ โดยมีคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล จำนวน ๑๐ คน นั้น

บัดนี้ พรรคก้าวไกลได้มีหนังสือแจ้งต่อนายทะเบียนพรรคการเมือง ตามมาตรา ๓๘ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. ๒๕๖๐ กรณี นายราเชนธร์ ติยะวัชรพงศ์ หัวหน้าพรรคก้าวไกล เสียชีวิต เมื่อวันที่ ๑๘ กุมภาพันธ์ ๒๕๖๓ ทําให้ความเป็นกรรมการบริหาร พรรคก้าวไกลสิ้นสุดลงเฉพาะตัว ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๔ วรรคหนึ่ง (๑) เป็นเหตุให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล ที่เหลืออยู่จํานวน ๙ คน พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ วรรคหนึ่ง (๒)

ดังนั้น จึงทําให้คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่เหลืออยู่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ จํานวน ๙ คน ดังนี้

๑.นางปีใหม่ รัฐวงษา เลขาธิการพรรค
๒.นายจักรพล ผลละออ เหรัญญิกพรรค
๓.นางสาวมัณฑนา สุริยฉาย นายทะเบียนสมาชิกพรรค
๔.นางสาวฐิตาภา รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค
๕.นายธนวัฒน์ ชนะพงศ์พิศาล กรรมการบริหารพรรค
๖.นายศุภกิตติ์ ทิพย์สิงห์ กรรมการบริหารพรรค
๗.นายสราวุธ เชิญชัย กรรมการบริหารพรรค
๘.นายปรวัฒน์ จันทรขจร กรรมการบริหารพรรค
๙.นายฐิติพงศ์ รักวงษ์วาน กรรมการบริหารพรรค

อนึ่ง ในกรณีที่มีเหตุให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลพ้นจากตําแหน่งทั้งคณะ ให้กรรมการบริหารพรรคก้าวไกลที่พ้นจากตําแหน่งทั้งคณะอยูในตําแหน่งเพื่อปฏิบัติหน้าที่ต่อไปจนกว่าจะมีการเลือกตั้งคณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ ตามข้อบังคับพรรคก้าวไกล พ.ศ. ๒๕๖๓ ข้อ ๒๕ วรรคสี่ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

พรรคก้าวไกล เปลี่ยน คณะกรรมการบริหาร
ประกาศเปลี่ยน คณะกรรมการบริหารพรรคก้าวไกล

หมวดหมู่