Home ข่าวสังคม ครม.เห็นชอบ ร่างกฏฯเพิ่มเงินสมทบ “กองทุนบำเหน็จบำนาญ” เป็นอัตราร้อยละ 2
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ครม.เห็นชอบ ร่างกฏฯเพิ่มเงินสมทบ “กองทุนบำเหน็จบำนาญ” เป็นอัตราร้อยละ 2

ครม.เห็นชอบ ร่างกฏฯเพิ่มเงินสมทบ

เมื่อวันที่ 12 พ.ค. 63 นางสาวไตรศุลี ไตรสรณกุล รองโฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี แถลงภายหลังการประชุมคณะรัฐมนตรี(ครม.) ณ ตึกบัญชาการ 1 ทำเนียบรัฐบาล ได้เปิดเผยว่า ครม.มีมติอนุมัติหลักการร่างกฎกระทรวงการหักเงินได้ประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการในส่วนท้องถิ่น พ.ศ. …. ซึ่งกำหนดให้ราชการส่วนท้องถิ่นหักเงินจากประมาณการรายรับในงบประมาณรายจ่ายประจำปี สมทบเข้าเป็นกองทุนบำเหน็จบำนาญข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้น

 

 

โดยจากเดิมในอัตราร้อยละ 1 เป็นอัตราร้อยละ 2 เว้นแต่องค์การบริหารส่วนจังหวัด เทศบาลและเมืองพัทยาให้หักเพิ่มขึ้นในอัตราร้อยละ 3 และร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพ พ.ศ. …. เพื่อแก้ไขเพิ่มเติมอัตราบำเหน็จดำรงชีพของข้าราชการส่วนท้องถิ่นเพิ่มขึ้นจากเดิมที่กำหนดในอัตรา 15 เท่าของบำนาญรายเดือนที่ได้รับ แต่ไม่เกิน 500,000 บาท

นางสาวไตรศุลี กล่าวอีกว่า สำหรับร่างกฎกระทรวงกำหนดอัตราและวิธีการรับบำเหน็จดำรงชีพนั้น กรณีผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุต่ำกว่า 65 ปี ให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 200,000 บาท กรณีมีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไปแต่ไม่ถึง 70 ปี ให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 400,000 บาท สำหรับผู้รับบำนาญซึ่งมีอายุตั้งแต่ 70 ปีขึ้นไป ให้มีสิทธิ์ขอรับบำเหน็จดำรงชีพได้ไม่เกิน 500,000 บาท

ทั้งนี้ เพื่อให้ข้าราชการส่วนท้องถิ่นมีสิทธิ์ได้รับบำเหน็จดำรงชีพเช่นเดียวกันกับข้าราชการพลเรือนตามกฎกระทรวง รวมทั้งช่วยเหลือข้าราชการผู้รับบำนาญส่วนท้องถิ่นให้สามารถดำรงชีวิตได้อย่างเหมาะสมสอดคล้องกับเศรษฐกิจในปัจจุบัน

หมวดหมู่