Home ข่าวสังคม ครม.ประกาศ วันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปีเป็น “วันรู้รักสามัคคี”
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ครม.ประกาศ วันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปีเป็น “วันรู้รักสามัคคี”

ครม.ประกาศ วันที่ 4 ธ.ค.ของทุกปีเป็น

นางนฤมล ภิญโญสินวัฒน์ โฆษกประจำสำนักนายกรัฐมนตรี เปิดเผยว่า คณะรัฐมนตรีมีมติเห็นชอบให้ ‪4 ธันวาคม‬ ของทุกปี เป็น “วันรู้รักสามัคคี”เป็นวันสำคัญของชาติโดยไม่ถือเป็นวันหยุดราชการ

สำหรับ แนวคิดการกำหนดวันรู้รักสามัคคีปรากฏขึ้นครั้งแรกในกระแสพระราชดำรัสพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตร เมื่อวันที่ 4 ธ.ค.2534

วันรู้รักสามัคคี ประชุมครม.วันนี้

โดยคำว่า “รู้ รัก สามัคคี” มีความหมายลึกซึ้ง สามารถปรับใช้ได้กับทุกยุคทุกสมัย รู้ คือ การลงมือทำสิ่งใดนั้น จะต้องรู้เสียก่อนรู้ถึงปัจจัยทั้งหมด รู้ถึงปัญหา และรู้วิธีการแก้ปัญหา รัก คือ ความรัก เมื่อเรารู้ครบถ้วนด้วยกระบวนความแล้วจะมีแรงกระตุ้นให้ทำงานด้วยความเต็มใจ

และสามัคคี คือ การที่จะลงมือปฏิบัตินั้น ควรคำนึงถึงเสมอว่าเราจะทำงานคนเดียวไม่ได้ ต้องทำงานร่วมมือร่วมใจ เป็นองค์กร เป็นหมู่คณะ จึงจะมีพลังเข้าไปแก้ปัญหาให้ลุล่วงไปได้ด้วยดี

หมวดหมู่