Home ข่าวสังคม จุฬาฯ ประกาศด่วนสอนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติโควิด19
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

จุฬาฯ ประกาศด่วนสอนออนไลน์ ฝ่าวิกฤติโควิด19

ข่าวจุฬา

ประกาศจุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย เรื่อง เเนวทางการจัดการเรียนการสอนในกรณสถานการณ์ไม่ปกติ อันเนื่องมาจากภาวะการเเพร่ระบาดของเชื้อโรค COVID-19 ( ฉบับที่ 3 )

จุฬา จุฬาสอนออนไลน์

ด้วยปรากฏว่าบัดนี้เชื้อโรคดังกล่าวได้แพร่ระบาดอย่างรวดเร็วเป็นวงกว้าง และมีผู้ติดเชื้อโรคดังกล่าวเป็นจำนวนมาก ดังนั้นมหาวิทยาลัยจึงให้ผู้สอน จัดการเรียนการสอนทุกรายวิชาในรูปแบบออนไลน์ และกรณีมีปัญหาหรือเกิดข้อขัดข้องในการปฏิบัติตามประกาศนี้ ให้คณบดีหรือหัวหน้าส่วนงานเป็นผู้วินิจฉัยสั่งการได้ตามที่เห็นสมควร

ทั้งนี้ตั้งแต่บััดนี้เป็นต้นไป และหากมีการเปลี่ยนแปลงหรือมีรายละเอียดเพิ่มเติมเป็นประการใดจักแจ้งให้ทราบโดยเร็วต่อไป

จุฬา จุฬาสอนออนไลน์
จุฬา จุฬาสอนออนไลน์

หมวดหมู่