Home ข่าวในพระราชสำนัก โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2563
ข่าวในพระราชสำนัก

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2563

โปรดเกล้าฯ องคมนตรี ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว เนื่องในวันพืชมงคล ปี 2563

วันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 พระบาทสมเด็จพระเจ้าอยู่หัว ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าฯ ให้ พลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรี เป็นประธานไปในพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าวในแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา โดยมี นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ เป็นผู้หว่านข้าว ณ บริเวณแปลงนาสาธิต สวนจิตรลดา

โดยมีพลเอกสุรยุทธ์ จุลานนท์ ประธานองคมนตรีปฏิบัติหน้าที่ประธานในการประกอบพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา นายอนันต์ สุวรรณรัตน์ ปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ “พระยาแรกนา” ผู้ทำหน้าที่หว่านข้าว ปี 2563 และนางสาวอาทิตยา ทองแกมแก้ว นักวิชาการเกษตรชำนาญการ กรมส่งเสริมการเกษตร ทำหน้าที่คู่หาบทอง นางสาวกันยารัตน์ เศวตนันทิกุล นักทรัพยากรบุคคลชำนาญการ สำนักงานปลัดกระทรวงเกษตรและสหกรณ์ และนางสาวชลธิชา ทองอ่อน นายสัตวแพทย์ชำนาญการ กรมปศุสัตว์ ทำหน้าที่คู่หาบเงิน

จัดพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

สำหรับ งานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ เป็นพระราชพิธีซึ่งจัดขึ้นเพื่อความเป็นสิริมงคลและบำรุงขวัญแก่เกษตรกรไทยกำหนดจัดขึ้นในเดือนหกของทุกปี ซึ่งระยะนี้เป็นระยะเหมาะสมที่จะเริ่มต้นการทำนา อาชีพหลักของคนไทย โดยพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ มีพระราชพิธี 2 พิธีรวมกัน คือ พระราชพิธีพืชมงคลอันเป็นพิธีสงฆ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีวันแรกในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม กับพระราชพิธีจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ (พิธีไถหว่าน) อันเป็นพิธีพราหมณ์ ซึ่งจะประกอบพระราชพิธีในวันรุ่งขึ้น ณ มณฑลพิธีสนามหลวง

องคมนตรี ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว

แต่ในปี 2563 นี้ กระทรวงเกษตรและสหกรณ์ ไม่ได้จัดงานพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญ ณ มณฑลพิธีท้องสนามหลวง เนื่องจากประเทศไทยและทั่วโลกต้องเผชิญกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (Covid-19) เพื่อป้องกันการแพร่กระจายของโรค กระทรวงเกษตรและสหกรณ์จึงขอพระราชทานพระบรมราชวินิจฉัยงดการประกอบพระราชพิธีพืชมงคลจรดพระนังคัลแรกนาขวัญในปีนี้ โดยขอพระราชทานพระบรมราชานุญาตประกอบพิธีปลุกเสกเมล็ดพันธุ์ข้าวพระราชทานและพืชพันธุ์ต่าง ๆ ในวันอาทิตย์ที่ 10 พฤษภาคม 2563 โดยนำพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานในฤดูทำนาปี 2562 และพันธุ์พืชต่าง ๆ มาเข้าประกอบพิธี พร้อมทั้งพิธีหว่านข้าวในแปลงนาทดลอง สวนจิตรลดา ในวันจันทร์ที่ 11 พฤษภาคม 2563 เพื่อความเป็นสิริมงคลและสร้างขวัญกำลังใจแก่เกษตรกรทุกสาขาทั่วประเทศ

องคมนตรี ประกอบพิธีหว่านเมล็ดพันธุ์ข้าว วันพืชมงคล

สำหรับเมล็ดพันธุ์ข้าวที่ใช้ในงานพระราชพิธีฯ ในปีนี้ กรมการข้าว ได้ขอพระราชทาน พระบรมราชานุญาต นำเมล็ดพันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทานทั้งหมด 5 พันธุ์ จำนวน 1,458 กิโลกรัม เข้าพิธีในพระอุโบสถวัดพระศรีรัตนศาสดาราม ประกอบด้วย ขาวดอกมะลิ105 , ปทุมธานี1 , กข79 , กข43 , และ กข6 ซึ่งส่วนหนึ่งใช้หว่านในระหว่างพิธี และจัดเป็น “พันธุ์ข้าวทรงปลูกพระราชทาน” บรรจุใส่ซองขนาดเล็กเพื่อจัดส่งให้จังหวัดต่าง ๆ สำหรับใช้แจกจ่ายแก่เกษตรกรรับไปเป็นมิ่งขวัญและสิริมงคล

หมวดหมู่