Home ข่าวสังคม ม.ศิลปากร ตั้งกองทุน 130 ล้าน ช่วยนศ.-ลดภาระผู้ปกครองช่วงโควิด-19
ข่าวสังคมข่าวการศึกษา

ม.ศิลปากร ตั้งกองทุน 130 ล้าน ช่วยนศ.-ลดภาระผู้ปกครองช่วงโควิด-19

ม.ศิลปากร ตั้งกองทุน 130 ล้าน ช่วยนศ.-ลดภาระผู้ปกครองช่วงโควิด-19

จากสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 ส่งผลกระทบต่อสังคมไทยเป็นอย่างมากและส่งผลกระทบไปยังนักศึกษาและผู้ปกครอง มหาวิทยาลัยศิลปากรเล็งเห็นถึงปัญหาจึงได้ออกมาตรการเยียวยาช่วยเหลือนักศึกษา โดยการจัดตั้งกองทุนเงินช่วยเหลือ 130 ล้าน อาทิ

 ศิลปากร ม.ศิลปากร
  • คืนค่าธรรมเนียมการศึกษาบางส่วน
  • ให้ทุนการศึกษา
  • ผ่อนผันค่าธรรมเนียมการศึกษา
  • แจกซิมอินเตอร์เน็ตเรียนออนไลน์ / สนับสนุนค่าอุปกรณ์
  • ลดค่าพัก
  • ให้ทุนจ้างงานนักศึกษา
  • ประกัน covid-19

ในส่วนรายวิชาภาคปฏิบัติการที่จำเป็นต้องใช้อุปกรณ์ของมหาวิทยาลัยให้นักศึกษามาเรียนที่มหาวิทยาลัย โดยนักศึกษาสามารถตรวจสอบได้จากตารางสอนของแต่ละคณะวิชา

ศิลปากร มศก

ทั้งนี้มาตรการดังกล่าวจะเริ่มในภาคการศึกษา 1/2563 เพื่อรองรับรูปแบบการเรียนการสอนที่มีการเปลี่ยนแปลงให้เข้ากับสถานการณ์และเป็นการช่วยลดภาระของนักศึกษาและผู้ปกครองมหาวิทยาลัยศิลปากร

หมวดหมู่