Home ข่าวสังคม จุฬาฯ ทุ่มงบ 500 ล้าน เยียวยานิสิตจากพิษโควิด-19
ข่าวสังคมข่าวการศึกษา

จุฬาฯ ทุ่มงบ 500 ล้าน เยียวยานิสิตจากพิษโควิด-19

จุฬาฯ ทุ่มงบ 500 ล้าน เยียวยานิสิตจากพิษโควิด-19

จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัยให้การสนับสนุนทุนการศึกษาและค่าใช้จ่ายต่างๆ รวมกว่า 500 ล้านบาท เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความจำเป็นและได้รับผลกระทบจากการระบาดของไวรัส COVID-19 ประกอบด้วยทุนการศึกษาและการช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในด้านต่างๆ ในภาคการศึกษาปลาย ปีการศึกษา 2562 และในปีการศึกษา 2563 ดังนี้

1.ทุนช่วยเหลือและสนับสนุนค่าใช้จ่าย รวม 31.6 ล้านบาท แบ่งเป็น
–ทุนสงเคราะห์สวัสดิภาพนิสิต วงเงิน 30 ล้านบาท เป็นการให้ทุนช่วยเหลือนิสิตทุกระดับการศึกษาทั้งปริญญาตรี โท เอก และครอบครัวของนิสิตที่ได้รับผลกระทบจาก COVID-19 เช่น ถูกเลิกจ้าง ถูกลดเงินเดือน มีรายได้สุทธิต่อครัวเรือนไม่เกิน 25,000 บาทต่อเดือน เริ่มดำเนินการตั้งแต่ 1 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป โดยจะสนับสนุนให้นิสิตคนละไม่เกิน 10,000 บาท ในขั้นแรกมีเป้าหมายที่จะช่วยเหลือนิสิต 4,000 คน และอาจขยายจำนวนได้อีกตามความเดือดร้อนจำเป็น
–ทุนนิสิตช่วยงาน เพิ่มจากเดิมที่ใช้อยู่อีก 1.6 ล้านบาท เพื่อสนับสนุนการจ้างนิสิตให้มีงานทำในมหาวิทยาลัย โดนเน้นงานที่ทำออนไลน์ ได้ค่าจ้างชั่วโมงละ 100 บาท ไม่เกิน 500 บาทต่อวัน เริ่มตั้งแต่ 20 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

2.สนับสนุนการศึกษาของนิสิต เพื่อสนับสนุนค่าใช้จ่ายในการศึกษาให้กับนิสิตทุกระดับการศึกษา ในปีการศึกษา 2563 รวม 475 ล้านบาท แบ่งเป็นทุนประเภทต่างๆ ดังนี้
–ทุนอุดหนุนการศึกษาสำหรับนิสิตระดับปริญญาตรี เพื่อยกเว้นค่าเล่าเรียนและช่วยเหลือค่าใช้จ่ายในการดำเนินชีวิตและค่าใช้จ่ายในการศึกษาในปีการศึกษาหน้า โดยเพิ่มทุนอุดหนุนการศึกษาจากเดิม ปีละประมาณ 3,000 ทุน เพิ่มเป็น 4,500 ทุน เป็นเงินที่เพิ่มขึ้น 120 ล้านบาท
–การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา สำหรับหลักสูตรพิเศษ และหลักสูตรที่มีการเก็บค่าธรรมเนียมที่นอกเหนือจากค่าเล่าเรียนปกติ
–ลดค่าเล่าเรียนการศึกษา สำหรับนิสิตทุกระดับการศึกษาในปีการศึกษา 2563 ทั้งนี้การลดค่าธรรมเนียมการศึกษา และการลดค่าเล่าเรียน รวมเป็นเงิน 355 ล้านบาท
–ทุนยกเว้นค่าเล่าเรียนสำหรับนิสิตปริญญาโท/เอก จัดสรรเพิ่มเติมจากเดิม 142 ทุน รวมเป็นเงินประมาณ 6 ล้านบาท จะดำเนินการในปีการศึกษา 2563

3.สวัสดิการนิสิตหอพัก ในปีการศึกษา 2562 ได้ดำเนินการเยียวยานิสิตหอพักกว่า 750 คนที่กลับบ้านเนื่องจากสถานการณ์ COVID-19 โดยจ่ายเงินค่าหอพักคืน 50% สำหรับนิสิตหอพักประเภทรายเทอม และยกเว้นเก็บค่าหอพัก 2 เดือน (เมษายน – พฤษภาคม) สำหรับนิสิตหอพักที่จ่ายแบบรายเดือน รวมเป็นเงินประมาณ 3.5 ล้านบาท และอยู่ในระหว่างการพิจารณาการลดค่าหอพักในปีการศึกษา 2563 เพิ่มเติม
4.การสนับสนุน SIM Card สำหรับการเรียนออนไลน์ให้นิสิต เพื่อให้นิสิตสามารถเรียนออนไลน์จากที่พักอาศัยได้อย่างสะดวก ตามประกาศจุฬาฯ เรื่องการเรียนการสอนออนไลน์ทุกรายวิชา ตั้งแต่ 23 มีนาคม 2563 รวมจำนวน SIM Card ที่มอบให้นิสิตประมาณ 6,000 ชิ้น ตามความเดือดร้อนจำเป็นและการร้องขอของนิสิต

ผศ.ดร.ชัยพร ภู่ประเสริฐ รองอธิการบดีด้านการพัฒนานิสิตและนิสิตเก่าสัมพันธ์ จุฬาฯ เปิดเผยว่า การสนับสนุนทุนการศึกษาหลากหลายรูปแบบและค่าใช้จ่ายต่างๆ แก่นิสิตในครั้งนี้จะช่วยบรรเทาความเดือดร้อนของนิสิตจากวิกฤตโควิด-19 ได้พอสมควร จุฬาฯ ยินดีให้ความช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อน ขอให้นิสิตแจ้งความประสงค์เข้ามาผ่านระบบ CU NEX เรามีทุนการศึกษาในรูปแบบต่างๆ พร้อมทั้งสนับสนุนค่าใช้จ่ายแก่นิสิตทั้งในปีการศึกษานี้และในปีการศึกษาหน้า การพิจารณาให้ทุนดำเนินการผ่านระบบการคัดกรองในขั้นต้นจากฝ่ายกิจการนิสิตของแต่ละคณะ เพื่อช่วยเหลือนิสิตที่มีความเดือดร้อนและจำเป็นจริงๆ

จุฬาฯ ช่วยนักศึกษา

หมวดหมู่