Home ข่าวการเมือง “วิชัย โภชนากิจ” อธิบดีกรมการค้าภายใน ลาออกจากราชการแล้ว
ข่าวการเมืองข่าวโควิด-19

“วิชัย โภชนากิจ” อธิบดีกรมการค้าภายใน ลาออกจากราชการแล้ว

ข่าวอธิบดีกรมการค้าภายใน

เมื่อวันที่ 15 มี.ค. 63 มีคำสั่งสำนักนายกรัฐมนตรี ให้นายวิชัย โภชนากิจ ตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน (นักบริหารระดับสูง) ข้าราชการพลเรือนสามัญ กรมการค้าภายใน กระทรวงพาณิชย์ มาปฏิบติราชการสำนักนายกรัฐมนตรีโดยไม่ขาดจากอัตราเงินเดือนทางสังกัดเดิม จนกว่าจะมีการตรวจสอบแล้วหรือมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง โดยระหว่างการปฏิบัติราชการสำนักนายกรัฐมนตรี ให้ข้าราชการดังกล่าวปฏิบัติราชการเกี่ยวกับการตรวจราชการ โดยในการปฏิบัติหน้าที่ให้อยู่ในความควบคุมกำกับดูแลของปลัดสำนักนายกรัฐมนตรี

เพื่อสร้างความมั่นใจให้กับประชาชนในการบริหารจัดการของรัฐบาลภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดต่อเชื้อไวรัสโคโรยา 2019 (โควิด-19) ให้เป็นไปด้วยความเรียบร้อย กรณีมีประเด็นทางสังคมเกี่ยวกับการกักตุนและจำหน่ายหน้ากากอนามัย ซึ่งสมควรมีการตรวจสอบเพื่อให้เกิดความชัดเจน ถูกต้อง โปร่งใส และเป็นธรรม ตลอดจนเพื่อให้เกิดประโยชน์สูงสุดแก่การบริหารราชการของกรมการค้าภายใน อาศัยอำนาจตามมาตรา 11 (3) และ (4) แห่งพระราชบัญญัติระเบียบบริหารราชการแผ่นดิน พ.ศ.2535

ล่าสุดในวันที่ 16 มี.ค. 63 นายวิชัย โภชนกิจ ได้ประกาศลาออกจากตำแหน่งอธิบดีกรมการค้าภายใน ขณะเดินทางมายังห้องประชุมการค้าภายใน ชั้น 6 กระทรวงพาณิชย์ เพื่อให้นโยบายและอำลาข้าราชการ หลังจากที่มีประกาศให้ยายมาปฏิบัติราชการที่สำนักนายกรัฐมนตรี

หมวดหมู่