Home ข่าวการเมือง ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ “ยุบพรรคอนาคตใหม่”
ข่าวการเมืองบทความข่าวการเมือง

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ “ยุบพรรคอนาคตใหม่”

ราชกิจจาฯ แพร่ประกาศ

วันที่ 5 พ.ค. 63 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ ทั้งหมด 27 หน้า โดยมีเนื้อหาโดยสรุประบุว่า ตามที่คณะกรรมการการเลือกตั้งได้ยื่นคำร้องต่อศาลรัฐธรรมนูญขอให้มีคำสั่งยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 นั้น

ศาลรัฐธรรมนูญได้มีคำวินิจฉัยที่ 5/2563 ลงวันที่ 21 กุมภาพันธ์ 2563 มีคำสั่งให้ ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 รายละเอียดปรากฏตามสำเนาคำวินิจฉัยศาลรัฐธรรมนูญแนบท้ายประกาศนี้ จึงประกาศให้ทราบโดยทั่วกัน

ทั้งนี้ คำวินิจฉัยดังกล่าวได้สั่งให้ยุบพรรคอนาคตใหม่ ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคหนึ่ง (3) และวรรคสอง ประกอบมาตรา 72 เพิกถอนสิทธิรับสมัครเลือกตั้งของคณะกรรมการบริหารพรรคที่ดำรงตำแหน่งอยู่ในวันที่ 2 มกราคม 2562 หรือวันที่ 11 เษายน 2562 ซึ่งเป็นวันที่มีการกระทำอันเป็นเหตุให้ยุบพรรค ตามพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยพรรคการเมือง พ.ศ. 2560 มาตรา 92 วรรคสอง มีกำหนดเวลาสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค และห้ามมิให้ผู้ซึ่งเคยดำรงตำแหน่งกรรมการบริหารพรรคดังกล่าวไปจดทะเบียนพรรคการเมืองขึ้นใหม่ หรือเป็นกรรมการบริหารพรรคหรือมีส่วนร่วมในการจัดตั้งพรรคการเมืองขึ้นใหม่อีก ภายในกำหนดสิบปีนับแต่วันที่ศาลรัฐธรรมนูญมีคำสั่งยุบพรรค

ประกาศนายทะเบียนพรรคการเมือง เรื่อง การยุบพรรคอนาคตใหม่ >> ฉบับเต็ม <<

ประกาศ ยุบพรรคอนาคตใหม่

หมวดหมู่