Home ข่าวการเมือง เป็นเอกฉันท์ มติให้ “ทิม พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล
ข่าวการเมือง

เป็นเอกฉันท์ มติให้ “ทิม พิธา” นั่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล

ข่าวพรรคก้าวไกล

เมื่อวันที่ 14 มี.ค. 63 ภายหลังการประชุมพิจารณาเลือกตั้งกรรมการบริหารพรรคก้าวไกลชุดใหม่ มีมติดังนี้ นาย พิธา ลิ้มเจริญรัตน์ รับตำแหน่งหัวหน้าพรรคก้าวไกล นายชัยธวัช ตุลาธน ได้รับตำแหน่งเลขธิการพรรค สางสาวณธีภัสร์ กุลเศรษฐสิทธิ์ ได้รับตำแหน่งเหรัญญิกพรรค นายณกรณ์พงศ์ ศุภนิมิตรตระกูล ได้รับตำแหน่งนายทะเบียนสามาชิกพรรค

นายปดิพัทธ์ สันติภาดา ได้รับตำแหน่งกรรมการบริการพรรคสัดส่วนภาคเหนือ นายสมชาย ฝั่งชลจิตร ได้รับตำแหน่งกรรมการบริการพรรคสัดส่วนภาคใต้ นางอมรรัตน์ โชคปมิตต์กุล ได้รับตำแหน่งกรรมการบริการพรรคสัดส่วนภาคกลาง นายอภิชาติ ศฺริสันทร ได้รับตำแหน่งกรรมการบริการพรรคสัดส่วนภาคตะวันออกเฉียงเหนือ นางสาวเบญจา แสงจันทร์ ได้รับตำแหน่งกรรมการบริการพรรคสัดส่วนภาคตะวันออก นายสุเทพ อู่อ้น ได้รับตำแหน่งกรรมการบริการพพรคสัดส่วนปีกแรงงาน

โลโก้ พรรคก้าวไกล

โดยมีรองหัวหน้าพรรค 4 คน ประกอบด้วย พล.ต.ต.สุพิศาล ภักดีนฤนาท นายพิจารณ์ เชาวพัฒนวงศ์ นายณัฐวุฒิ บัวประทุม และนางสาวศิริกัญญา ตันสกุล

คณะโฆษกพรรค 4 คน ประกอบด้วย นายวิโรจน์ ลักขณาอดิศร นายณัฐชา บุญไชยอินสวัสดิ์ นางสาวสุทธวรรณ สุบรรณ ณ อยุธยา และนางสาวธัญญ์วาริน สุขะพิสิษฐ์

รองเลขาธิการพรรค 11 คน ประกอบด้วย นางสาวญาณธิชา บัวเผื่อน นายเอกภพ เพียรพิเศษ นางสาววรรณวลี ตะล่อมสิน นายณัฐพงษ์ เรืองปัญญาวุฒิ นายปกรณ์วุฒิ อุดมพิพัฒน์สกุล นายสุรเชษฐ์ ประวีณวงษ์วุฒิ นางสาววรรณวิภา ไม้สน นายจิรวัฒน์ อรัณยกานนท์ นายคำพอง เทพาคำ นายรังสิมันต์ โรม และนายธีรเศรษฐ พัฒน์วราพงษ์

ทิม พิธา พรรคก้าวไกล
สมาชิกพรรคก้าวไกล

หมวดหมู่