Home ข่าวสังคม โควิดพ่นพิษ! ประกาศปิดโรงแรมเชอราตัน-เลิกจ้างพนักงานชั่วคราว
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

โควิดพ่นพิษ! ประกาศปิดโรงแรมเชอราตัน-เลิกจ้างพนักงานชั่วคราว

โควิดพ่นพิษ! ประกาศปิดโรงแรมเชอราตัน-เลิกจ้างพนักงานชั่วคราว

สืบเนื่องจากการระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรน่า 2019 หรือโควิด-19 ซึ่งส่งผลกระทบต่อโรงแรมเชอราตัน แกรนด์ สุขุมวิท อย่างรุนแรง จนทำให้โรงแรมไม่สามารถประกอบกิจการได้ตามปกติ โรงแรมของเราจึงจำเป็นต้องปิดการดำเนินกิจการของโรงแรม

โดยเป็นเหตุสุดวิสัยตามกฎกระทรวง เรื่องการได้รับประโยชน์ทดแทนในกรณีว่างงาน เนื่องจากมีเหตุสุดวิสัยอันเกิดจากการระบาดของโรคติดต่ออันตรายตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ ในระหว่างที่โรงแรมปิดนี้ขอแจ้งให้ทราบว่า

1.ในส่วนของสัญญาจ้างก่อนหน้า และข้อตกลงที่มีมา และจดหมายแจ้งใด ๆ จะหยุดชั่วคราว ท่านไม่ต้องมาทำงานเป็นการชั่วคราวอันเนื่องมาจากการปิดโรงแรมจากเหตุสุดวิสัย และจะไม่ได้รับค่าจ้างหรือเบี้ยเลี้ยงในระหว่างการพักงานชั่วคราวนี้

2.อย่างไรก็ดี หากท่านได้จ่ายเงินสะสมเข้ากองทุนประกันสังคมมาแล้วอย่างน้อย 6 เดือนในช่วง 15 เดือนที่ผ่านมา ท่านอาจมีสิทธิได้รับสิทธิประโยชน์จากประกันสังคมสูงสุดไม่เกินร้อยละ 62 ของค่าจ้างรายเดือน โดยคิดจากอัตราค่าจ้างรายเดือนสูงสุด 15,000 บาท เป็นระยะเวลาสูงสุด 90 วันต่อปี

3.อายุงานของท่านจะยังคงอยู่อย่างต่อเนื่อง

4.ในกรณีที่เหตุสุดวิสัยบรรเทาลง เราจะแจ้งให้ท่านทราบขั้นตอนต่อไป หากท่านได้รับคำสั่งให้รายงานตัวกลับเข้าทำงานแล้วไม่มารายงานตัวตามคำสั่ง จะถือเป็นการละทิ้งหน้าที่

โปรดรักษาสุขภาพและความปลอดภัยของตัวท่านเอง เรารู้สึกซาบซึ้งในความทุ่มเท ความยืดหยุ่นและความมุ่งมั่นของท่าน และขอขอบคุณที่ท่านเข้าใจและให้ความร่วมมือในช่วงระยะเวลาที่ท้าทายเป็นอย่างมากนี้

  • หากท่านมีข้อวิตกกังวลใด ๆ ขอให้ติดต่อผม/ดิฉันได้ทันที

หมวดหมู่