Home ข่าวสังคม โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” เป็นองคมนตรี
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “นุรักษ์ มาประณีต” เป็นองคมนตรี

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

วันที่ 4 พฤษภาคม 2563 เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งองคมนตรี โดยมีรายละเอียดความว่า

พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัว มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งองคมนตรีตามประกาศ ลงวันที่ 2 ตุลาคม 2561 แล้วนั้น

บัดนี้ ทรงพระราชดำริเห็นเป็นการสมควรแต่งตั้งองคมนตรีเพิ่มขึ้น

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 10 และมาตรา 11 ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย พุทธศักราช 2560 จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้ง นุรักษ์ มาประณีต เป็นองคมนตรี

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

แต่งตั้ง องคมนตรี

หมวดหมู่