Home ข่าวสังคม ผู้ปกครองเช็คเลย! ล่าสุด สพฐ. เลื่อนสอบเข้า ม.1 – ม.4 ปีการศึกษา 2563
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ผู้ปกครองเช็คเลย! ล่าสุด สพฐ. เลื่อนสอบเข้า ม.1 – ม.4 ปีการศึกษา 2563

ผู้ปกครองเช็คเลย! ล่าสุด สพฐ. เลื่อนสอบเข้า ม.1 - ม.4 ปีการศึกษา 2563

จากกรณีที่กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผย ปฏิทินการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ตามมติที่ประชุม ครม. โดยสถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับสำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ตามที่ได้นำเสนอไปแล้วนั้น

ล่าสุด สพฐ. ได้ปรับปฏิทินการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563 เพื่อให้สอดคล้องกับประกาศการขยายระยะเวลาการประกาศสถานการณ์ฉุกเฉิน ฉบับที่ 6 ในทุกเขตท้องที่ทั่วราชอาณาจักร (คราวที่ 1) โดยการรับสมัครนักเรียนชั้น ม.1 และ ม.4 ให้สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาร่วมกับโรงเรียนร่วมกันกำหนดแนวทางการรับนักเรียนทุกระดับชั้นมัธยม โดยใช้เทคโนโลยีเป็นสื่อสำคัญ เพื่อช่วยในการบริหารจัดการ และต้องเป็นไปตามนโยบายและแนวปฏิบัติเกี่ยวกับการรับนักเรียน สพฐ. ปีการศึกษา 2563 อย่างเคร่งครัดด้วย

โดยปฏิทินการรับนักเรียนของ สพฐ. ปีการศึกษา 2563 มีดังนี้

การรับนักเรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563
การสอบ/คัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 7 มิถุนายน 2563 และจับฉลาก (ถ้ามี) ในวันที่ 12 มิถุนายน 2563
การประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 10 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 11 มิถุนายน 2563
การจัดหาสถานศึกษาและการรับรายงานตัว/มอบตัว ของนักเรียนทุกคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 12-13 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 14-15 มิถุนายน 2563

ข้อมูลจาก : moe360.blog

หมวดหมู่