Home ข่าวสังคม “ผู้ว่าฯ โคราช” ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด เข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

“ผู้ว่าฯ โคราช” ประกาศให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด เข้าพื้นที่ต้องกักตัว 14 วัน

วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 วิเชียร จันทรโณทัย ผู้ว่าราชการจังหวัดนครราชสีมา ในฐานะประธานคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา ได้ออกประกาศคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนครราชสีมา เรื่อง มาตรการเฝ้าระวัง ป้องกัน และควบคุมการแพร่ระบาดโรคโควิด-19 สำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมา โดยระบุว่า

ด้วยปัจจุบันประเทศไทยยังคงมีการแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ในหลายพื้นที่ จังหวัดนครราชสีมา ณ วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 พบผู้ติดเชื้อ 19 ราย รักษาหายแล้ว 13 ราย และไม่มีผู้เสียชีวิต

เนื่องจากมีวันหยุดราชการตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ติดต่อกันหลายวัน ซึ่งเกรงว่าจะมีการเดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาเป็นจำนวนมาก ดังนั้น เพื่อป้องกันมิให้เกิดการแพร่ระบาดของโรค และมิให้มีผู้ติดเชื้อรายใหม่ จึงสมควรกำหนดมาตรการเพิ่มเติมสำหรับผู้เดินทางเข้ามาในพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาตั้งแต่วันที่ 1 พฤษภาคม 2563 ดังนี้

1.ผู้ที่เดินทางมาจากนอกพื้นที่จังหวัดนครราชสีมาทุกคนต้องรายงานตัวกับอาสาสมัครสาธารณสุขประจำหมู่บ้าน (อสม.) ที่รับผิดชอบในพื้นที่ที่ผู้นั้นมาพักภายใน 24 ชั่วโมง นับตั้งแต่เดินทางมาถึงที่พัก แล้วให้ อสม. รายงานเจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบทราบโดยเร็ว

2.ให้ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด คือ 1. กรุงเทพมหานคร 2. ภูเก็ต 3. นนทบุรี 4. ยะลา 5. สมุทรปราการ 6. ชลบุรี 7. ปัตตานี 8. สงขลา 9. เชียงใหม่ และ 10. ปทุมธานี กักตัวเพื่อสังเกตอาการ ณ ที่พัก เป็นเวลา 14 วัน

ทั้งนี้ หากเดินทางมาจากจังหวัดอื่นๆ ให้เจ้าหน้าที่สาธารณสุขที่รับผิดชอบพื้นที่ให้คำแนะนำการปฏิบัติตัว รวมทั้งการสังเกตอาการ โดยคำนึงถึงหลักการเว้นระยะห่างทางสังคม หากมีความจำเป็นต้องให้กักตัว ให้ออกคำสั่งกักตัวโดยเร็ว หากพบว่ามีผู้ต้องกักตัวไม่ปฏิบัติตามคำแนะนำ ให้ดำเนินการตามกฎหมายทันที

ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด กักตัว
ผู้ที่เดินทางมาจาก 10 จังหวัด กักตัว 14 วัน

หมวดหมู่