Home ข่าวสังคม ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “เคอร์ฟิวทั่วประเทศ” ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ “เคอร์ฟิวทั่วประเทศ” ห้ามเดินทางข้ามจังหวัด

ราชกิจจานุเบกษา ประกาศ

เมื่อวันที่ 1 พ.ค. 63 ในเว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่งพระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 มีข้อห้ามดังนี้

  1. ห้ามออกจากเคหสถาน(เคอร์ฟิว) ระหว่างเวลา 22.00 – 04.00 น. ของวันรุ่งขึ้น
  2. ห้ามหรือข้อจำกัดการดำเนินการหรือการทำกิจกรรมบางอย่างต่าง พ.ร.ก. และกฏหมายที่เกี่ยวข้อง

2.1 ห้ามการใช้อาคารสถานที่ของโรงเรียนและสถาบันการศึกษาทุกประเภท ห้ามจัดการเรียนการสอน สอบ ฝึกอบรม หรือกิจกรรมใด ๆ ที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมาก

2.2 ห้ามจัดกิจกรรมที่มีผู้เข้าร่วมจำนวนมากในลักษณะมั่วสุมประชุมกัน เช่น การประชุม สัมมนา แจกจ่ายอาหารหรือสิ่งของ จัดเลี้ยง

2.3 ห้ามใช้ท่าอากาศยาน เพื่อการขึ้นลงของอากาศยาน

2.4 ให้ผู้เดินทางเข้าราชอาณาจักรโดยทางบก ทางน้ำ หรือทางอากาศอากาศ ให้ปฏิบัติตามเงื่อนไขที่กำหนดโดย ศบค.

2.5 ให้ผู้ซึ่งเจ้าพนักงานควบคุมโรคติดต่อหรือพนักงานเจ้าหน้าที่ สั่งหรือกำหนดให้แยกกัก กักกัน คุมไว้สังเกต ณ ที่เอกเทศหรือสถานที่ทางราชการที่กำหนด

2.6 ให้ผู้ว่า กทม.และผู้ว่าฯจังหวัดต่าง ๆ ปิดสถานที่เสี่ยง เช่น โรงมหรสพ สถานบริการ ผับ บาร์ สถานบันเทิง สวนน้ำ สนามเด็กเล่น สนามชนไก่ ห้าง ฟิตเนส สนามมวย โรงเรียนประเภทยิม สนามม้า อาบอบนวด นวดแผนไทย และอื่นๆ ตามที่เคยประกาศไว้

3. การปฏิบัติศาสนกิจหรือศาสนพิธีในวันสำคัญทางศาสนา ให้เป็นไปตามดุลพินิจของผู้ดูแลสถานที่

4. ให้ชะลอการเดินทางข้ามจังหวัด ข้ามพื้นที่จังหวัด เว้นแต่มีความจำเป็น

โดยกำหนดใช้พระราชกำหนดการบริหารสถานการณ์ในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ.2548 ฉบับที่ 5 ตั้งแต่วันที่ 3 พฤษภาคม 2563 เป็นต้นไป

หมวดหมู่