Home ข่าวสังคม เช็ค! สพฐ. เผยปฏิทินรับ นร.สอบเข้า ม.1- ม.4 ปีการศึกษา 2563
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เช็ค! สพฐ. เผยปฏิทินรับ นร.สอบเข้า ม.1- ม.4 ปีการศึกษา 2563

เช็ค! สพฐ. เผยปฏิทินรับ นร.สอบเข้า ม.1- ม.4 ปีการศึกษา 2563

เมื่อวันที่ 30 เม.ย. 63 กระทรวงศึกษาธิการได้เปิดเผย ปฏิทินการรับนักเรียนในปีการศึกษา 2563 ตามมติที่ประชุมคณะรัฐมนตรี ผ่านเว็บไซต์ ศธ.360 โดยสถานศึกษาต้องเตรียมความพร้อมในการรองรับการเปิดภาคเรียนที่ 1 ซึ่งต้องดำเนินการให้สอดคล้องกับสถานการณ์การแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 สำหรับ สำนักงานคณะกรรมการการศึกษาขั้นพื้นฐาน (สพฐ.) ดังนี้

  • การรับนักเรียน โดยชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 รับสมัครระหว่างวันที่ 3-12 พฤษภาคม 2563 ส่วนสถานศึกษาที่จัดการศึกษาพิเศษเพื่อเด็กพิการ และผู้ด้อยโอกาส รับสมัครระหว่างวันที่ 3-31 พฤษภาคม 2563
  • การสอบ/คัดเลือก ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 30 พฤษภาคม 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 31 พฤษภาคม 2563

  • การประกาศผลสอบ ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 3 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 4 มิถุนายน 2563
  • การจัดหาสถานศึกษาและการรับรายงานตัว/มอบตัว ของนักเรียนทุกคน ชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 1 ในวันที่ 6-8 มิถุนายน 2563 และชั้นมัธยมศึกษาปีที่ 4 ในวันที่ 9-11 มิถุนายน 2563 ทั้งนี้ อาจมีความยืดหยุ่นได้ แต่ต้องไม่เกินวันที่ 15 มิถุนายน 2563

อย่างไรก็ตาม วิธีการสอบคัดเลือกเข้าศึกษาของ สพฐ. จะใช้วิธีการสอบคัดเลือกโดยการจัดสอบ 100% ไม่มีการสอบทางออนไลน์ เพื่อป้องกันปัญหาการทุจริตที่จะเกิดขึ้น และจัดสอบให้แล้วเสร็จภายในครึ่งวัน (9.00-12.00 น.)

สำหรับการจัดห้องสอบและอาคารสถานที่

  • ในกรณีที่จัดสอบโดยใช้ห้องเรียน ให้จัดสอบไม่เกินห้องละ 20 คน และห่างกันอย่างน้อย 1.5 เมตร
  • ในกรณีที่จัดสอบโดยใช้อาคารอเนกประสงค์ ให้ใช้วิธี Social Distancing เตรียมการจัดสถานที่ภายใต้แนวปฏิบัติการของกรมควบคุมโรค และให้นักเรียนทุกคนที่เข้าสอบสวมหน้ากากอนามัย มีมาตรการควบคุมก่อนเข้าห้องสอบ รวมถึงจัดให้มีห้องเพื่อให้นักเรียนรอก่อนเข้าสอบ และมีการเตรียมห้องไว้สำหรับนักเรียนที่เดินทางมาสอบยังสนามสอบหลักไม่ได้ด้วย
  • ให้มีการกำหนดแผนผังอาคารสอบ แบ่งตามกลุ่มสาระวิชาอย่างชัดเจน แจ้งให้ผู้ปกครองทราบก่อนวันสอบคัดเลือก และขอความร่วมมือผู้ปกครองมาส่งและรับนักเรียนตามกำหนดโดยไม่พักคอย หากจำเป็นต้องพักคอย ต้องมีการคัดกรองและพักคอยในจุดที่โรงเรียนจัดไว้ให้
  • เมื่อเสร็จสิ้นการสอบแล้ว อนุญาตให้นักเรียนออกจากห้องสอบทีละห้อง พร้อมกับเว้นระยะห่างระหว่างการเดิน เพื่อให้เป็นไปตามนโยบายการเว้นระยะห่างภายใต้สถานการณ์โรคโควิด-19 อย่างไรก็ตาม มติ ครม. ให้เปิดภาคเรียนพร้อมกัน 1 กรกฎาคม 2563 สำหรับสถานศึกษาทุกสังกัด

 

 

หมวดหมู่