Home ข่าวสังคม เอแบค ประกาศคืนค่าเทอมช่วยนศ.จากผลกระทบโควิด-19
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เอแบค ประกาศคืนค่าเทอมช่วยนศ.จากผลกระทบโควิด-19

เอแบค ประกาศคืนค่าเทอมช่วยนศ.จากผลกระทบโควิด-19

เนื่องจากสถานการณ์โควิด-19 (Covid-19) ที่เกิดขึ้นนั้นทำให้นักศึกษาจำเป็นต้องหยุด มีการเรียนการสอนแบบออนไลน์ ทางมหาวิทยาลัยอัสสัมชัญ (เอแบค) จึงมีการคืนเงินค่าบำรุงให้แก่นักศึกษา ดังรายละเอียดต่อไปนี้

เอแบค เอแบคคืนค่าเทอม
  1. คืนเงินค่าบำรุงการศึกษาแก่นักศึกษาระดับปริญญาตรี ผู้ที่ไม่ได้รับทุนการศึกษาจากมหาวิทยาลัยร้อยละ 25 ในภาคการศึกษาที่ 2 ปีการศึกษา 2562 และภาคฤดูร้อน ปีการศึกษา 2562

2. การคืนเงินค่าบำรุงการศึกษา ตามข้อ 1 ถ้าเป็นนักศึกษาที่ยังไม่สำเร็จการศึกษา จะคืนเงินเป็นเงินโอนเครดิต เพื่อใช้เป็นการชำระเงินค่าลงทะเบียนของนักศึกษาในภาคการศึกษาถัดไป

สำหรับมาตรการเพื่อบรรเทาความเดือดร้อนในภาคการศึกษาถัดไป มหาวิทยาลัยจะประเมินสถานการณ์และประกาศให้ทราบต่อไป

เอแบค มหาวิทยาลัยลดค่าเทอม

หมวดหมู่