“ม.กรุงเทพ” ประกาศปิดชั่วคราว ลดความเสี่ยงติดไวรัสโควิด-19

วันที่ 13 มีนาคม 2563 ม.กรุงเทพ ออกประกาศที่ 14/2563 เรื่อง มาตรการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19) ระบุว่า

มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้ตรวจพบว่า มีนักศึกษาของมหาวิทยาลัยกรุงเทพอยู่ในข่ายต้องสงสัยว่าอาจมีการสัมผัสกับเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (COVID-19) และกรมควบคุมโรคได้รับนักศึกษาคนดังกล่าวไว้เพื่อดูแลและติดตามอาการตามขั้นตอนทางการแพทย์เรียบร้อยแล้ว โดยขณะนี้อยู่ในระหว่างการรอผลตรวจยืนยัน

ดังนั้น เพื่อเป็นการป้องกันการแพร่ระบาดของเชื้อโรคและลดความเสี่ยงที่อาจจะเกิดขึ้นกับนักศึกษาและบุคลากร มหาวิทยาลัยกรุงเทพจึงจำเป็นต้องระงับการเรียนการสอนที่จัดสอนในทั้งสองวิทยาเขต ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2563 เพื่อทำความสะอาดและฆ่าเชื้อทั้งภายในและภายนอกอาคารสถานที่ต่างๆ รถรับส่งภายในมหาวิทยาลัย ตลอดจนอุปกรณ์ต่างๆ ในทุกพื้นที่ ตามแนวทางการป้องกันและควบคุมโรคของกรมควบคุมโรค กระทรวงสาธารณสุข โดยคำนึงถึงความปลอดภัยของนักศึกษาและบุคลากรของมหาวิทยาลัยกรุงเทพเป็นสำคัญ ในระหว่างช่วงเวลาดังกล่าวมหาวิทยาลัยจะจัดการเรียนการสอนผ่านช่องทางออนไลน์ ตามประกาศมหาวิทยาลัยกรุงเทพที่ 13/2563 เรื่อง แนวทางการจัดการเรียนการสอนและการประเมินผลการเรียนภายใต้สถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด 19 (Coronavirus Disease 2019 : COVID-19)

อนึ่ง มหาวิทยาลัยกรุงเทพได้มีคำสั่งให้นักศึกษาและบุคลากรที่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดังกล่าว ให้เข้าสู่กระบวนการวินิจฉัยทางการแพทย์ พร้อมทั้งกักตัวเพื่อเฝ้าระวังและสังเกตอาการอยู่ที่บ้านเป็นระยะเวลา 14 วัน ตั้งแต่วันที่ 14 – 27 มีนาคม 2563

สำหรับบุคลากรที่ไม่มีความเกี่ยวข้องใกล้ชิดกับนักศึกษาคนดังกล่าวให้มาปฏิบัติงานตามปกติโดยติดตามประกาศของมหาวิทยาลัยต่อไป

ข่าวม.กรุงเทพ
ข่าวม.กรุงเทพ
ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account