ไทยพาณิชย์ เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออกจ่ายชดเชย 33 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB เปิดโครงการ “จากด้วยใจ” ให้พนักงานแสดงความจำนงสมัครใจลาออก สำหรับพนักงานประจำของธนาคารที่มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปในปี 2563 โดยเเสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานที่ยื่นหนังสือเเสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ” จากด้วยใจ ” เเละจะเเจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานทราบทางอีเมลระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเเละผลพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ปลดพนักงาน

สำหรับผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานที่ธนาคารอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับผลตอบแทนโดยใช้การคำนวณดังนี้

  • เงินตอบแทนหลักในจำนวน 1 เท่า ถึง 13.33 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยคำนวณตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคาร
  • เงินตอบแทนพิเศษ ตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยอายุงาน 1 ปี จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 1 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย ซึ่งการคำนวณเงินตอบแทนพิเศษ จะคำนวณจากระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารเป็นจำนวนปี เดือน และวัน

สำหรับพนักงานที่มีระยะเวลาทำงานกับธนาคารมากกว่าระยะเวลาทำงานกับธนาคารที่เหลือ จนถึงวันที่พนักงานจะเกษียณอายุตามระเบียบของธนาคาร (อายุ 55 ปี หรือ อายุ 60 ปี) โดยรับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ธนาคารจำคำนวณเงินตอบแทนพิเศษให้พนักงานเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลือดังกล่าว

ไทยพาณิชย์ สมัครใจลาออก
  • ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในจำนวนเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้าย หารด้วยสามสิบ และคูณด้วยจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่สะสม และยกมาจากปี 62 และสิทธิ์ที่จะได้หยุดปี 63 โดยคำนวณระยะเวลาที่ทำงานกับธนาคารจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น พนักงานจะได้รับตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account