Home ข่าวเศรษฐกิจ ข่าวการเงิน ไทยพาณิชย์ เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออกจ่ายชดเชย 33 เดือน
ข่าวการเงินข่าวเศรษฐกิจ

ไทยพาณิชย์ เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออกจ่ายชดเชย 33 เดือน

ไทยพาณิชย์ เปิดให้พนักงานสมัครใจลาออกจ่ายชดเชย 33 เดือน

ธนาคารไทยพาณิชย์ หรือ SCB เปิดโครงการ “จากด้วยใจ” ให้พนักงานแสดงความจำนงสมัครใจลาออก สำหรับพนักงานประจำของธนาคารที่มีอายุครบ 55 ปีขึ้นไปในปี 2563 โดยเเสดงความจำนงได้ตั้งแต่วันที่ 20 เมษายน ถึง 31 พฤษภาคม 2563

ทั้งนี้ธนาคารจะตรวจสอบคุณสมบัติพนักงานที่ยื่นหนังสือเเสดงความสมัครใจเข้าร่วมโครงการ ” จากด้วยใจ ” เเละจะเเจ้งผลการพิจารณาให้พนักงานทราบทางอีเมลระหว่างวันที่ 16-19 มิถุนายน 2563 ธนาคารขอสงวนสิทธิ์ในการอนุมัติให้พนักงานเข้าร่วมโครงการเเละผลพิจารณาให้ถือเป็นที่สุด

ไทยพาณิชย์ ไทยพาณิชย์ปลดพนักงาน

สำหรับผลประโยชน์ตอบแทนแก่พนักงานที่ธนาคารอนุมัติให้เข้าร่วมโครงการฯ จะได้รับผลตอบแทนโดยใช้การคำนวณดังนี้

  • เงินตอบแทนหลักในจำนวน 1 เท่า ถึง 13.33 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยคำนวณตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคาร
  • เงินตอบแทนพิเศษ ตามระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารสูงสุด 20 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย โดยอายุงาน 1 ปี จะได้รับเงินตอบแทนพิเศษ 1 เท่าของเงินเดือนอัตราสุดท้าย ซึ่งการคำนวณเงินตอบแทนพิเศษ จะคำนวณจากระยะเวลาที่พนักงานทำงานกับธนาคารเป็นจำนวนปี เดือน และวัน

สำหรับพนักงานที่มีระยะเวลาทำงานกับธนาคารมากกว่าระยะเวลาทำงานกับธนาคารที่เหลือ จนถึงวันที่พนักงานจะเกษียณอายุตามระเบียบของธนาคาร (อายุ 55 ปี หรือ อายุ 60 ปี) โดยรับจากวันที่ 1 กรกฎาคม 2563 ธนาคารจำคำนวณเงินตอบแทนพิเศษให้พนักงานเท่ากับจำนวนเดือนที่เหลือดังกล่าว

ไทยพาณิชย์ สมัครใจลาออก
  • ค่าจ้างวันหยุดพักผ่อนประจำปี ในจำนวนเท่ากับเงินเดือนอัตราสุดท้าย หารด้วยสามสิบ และคูณด้วยจำนวนวันหยุดพักผ่อนประจำปีที่สะสม และยกมาจากปี 62 และสิทธิ์ที่จะได้หยุดปี 63 โดยคำนวณระยะเวลาที่ทำงานกับธนาคารจนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2563
  • ส่วนเงินกองทุนสำรองเลี้ยงชีพนั้น พนักงานจะได้รับตามข้อบังคับของกองทุนสำรองเลี้ยงชีพ

หมวดหมู่