Home ข่าวสังคม “ไทยไลอ้อนแอร์” ประกาศ! ปลดพนักงาน หลังแบกรับค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ไม่ไหว
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

“ไทยไลอ้อนแอร์” ประกาศ! ปลดพนักงาน หลังแบกรับค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ไม่ไหว

ผู้สื่อข่าวรายงานว่า บริษัท ไทยไลอ้อนแอร์ ประกาศฟ้าผ่า เลิกจ้างพนักงานทันที เนื่องจากแบกรับค่าใช้จ่ายช่วงโควิด-19 ไม่ไหว โดยรายละเอียดในเอกสารระบุว่า

ในนามของบริษัท ไทยไลอ้อน เมนทารี จำกัด ขอแสดงความเสียใจและขอแจ้งให้ท่านทราบว่า เนื่องจากสถานการณ์โรคติดต่อในปัจจุบัน ส่งผลกระทบต่อการดำเนินธุรกิจของบริษัทฯ อย่างรุนแรงจนถึงไม่สามารถทำการบินเพื่อรับส่งผู้โดยสารได้ อันส่งผลให้เกิดปัญหากับโครงสร้างของทางบริษัทฯ ในเรื่องจำนวนพนักงาน ซึ่งทางบริษัทฯ ได้ดำเนินการแก้ไขปัญหามาโดยตลอดแล้ว เพื่อให้พนักงานทุกท่านได้ปฏิบัติงานกับทางบริษัทฯ ต่อไป แต่ไม่สามารถบรรุผล จึงมีความจำเป็นที่ต้องเลิกจ้างท่าน

การเลิกจ้างท่าน เป็นการเลิกจ้างที่เกิดวิกฤตในปัจจุบัน โดยเป็นเรื่องของทางบริษัทฯ บริหารจัดการ มิใช่การเลิกจ้างเนื่องจากการทำงานของท่าน โดยการเลิกจ้าง ให้มีผลตั้งแต่วันที่ 17 เมษายน 2563 เป็นต้นไป

หนังสือฉบับนี้ ออกโดย ทาง “บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด” เป็นเอกสารฝ่ายเดียว โดยให้ถือว่า นายจ้างเลิกจ้าง และปิดงานท่าน เท่านั้น ทางบริษัทฯ จะแจ้งให้ท่านทราบในทุกทางของการสื่อสาร โดยให้ถือว่าท่านได้รับทราบ และพ้นสภาพจากการเป็นพนักงานของ บริษัท ไทย ไลอ้อน เมนทารี จำกัด นับแต่วันที่ออกหนังสือฉบับนี้เป็นต้นไป

บริษัทฯ ขอขอบคุณท่านในความร่วมมือและการช่วยเหลือที่ดีที่ผ่านมา และขออวยพรให้ท่านมีกำลังใจ ประสบความสุข และมีอาชีพการใหม่โดยเร็วต่อไป

ไทยไลอ้อนแอร์ ปลดพนักงาน

หมวดหมู่