Home ข่าวการเมือง ประกาศแต่งตั้ง “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว
ข่าวการเมืองข่าวประชุมรัฐสภา

ประกาศแต่งตั้ง “พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา” เป็นกรรมาธิการการท่องเที่ยว

ราชกิจจาฯ ประกาศแต่งตั้ง

วันที่ 16 เมษายน 2563 เว็บไซต์ ราชกิจจานุเบกษา เผยแพร่ประกาศวุฒิสภา เรื่อง ตั้งกรรมมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตําแหน่งที่ว่าง โดยระบุว่า

ด้วยในคราวประชุมวุฒิสภา ครั้งที่ 18 (สมัยสามัญประจำปีครั้งที่สอง) วันอังคารที่ 11 กุมภาพันธ์ 2563 ที่ประชุมได้มีมติตั้ง พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เป็นกรรมาธิการในคณะกรรมาธิการการท่องเที่ยว แทนตำแหน่งที่ว่าง ตามนัยแห่งข้อบังคับการประชุมวุฒิสภา พ.ศ.2562 ข้อ 103

ปรีชา จันทร์โอชา กรรมาธิการการท่องเที่ยว

สำหรับ พล.อ.ปรีชา จันทร์โอชา เกิดวันอาทิตย์ที่ 8 กรกฎาคม พ.ศ. 2499 เป็นบุตรคนที่ 2 ในจำนวนพี่น้อง 4 คน ของพันเอก (พิเศษ) ประพัฒน์ จันทร์โอชา และ คุณเข็มเพชร จันทร์โอชา มีชื่อเล่นว่า “ติ๊ก” สื่อมวลชนนิยมเรียกว่า “บิ๊กติ๊ก” เป็นน้องชายของพลเอกประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี และอดีตหัวหน้าคณะรักษาความสงบแห่งชาติ

พลเอกปรีชา จันทร์โอชา สมรสกับนางผ่องพรรณ จันทร์โอชา มีบุตรคือ ว่าที่ร้อยตรี ปฏิพัทธ์ จันทร์โอชา นายทหารสังกัดกองทัพภาคที่ 3 โรงเรียนเตรียมทหารได้มอบรางวัลเกียรติยศจักรดาวให้พลเอก ปรีชา ใน พ.ศ. 2559 และองค์การสงเคราะห์ทหารผ่านศึกได้มอบเหรียญเกียรติคุณชั้นที่ 1 ให้แก่พลเอกปรีชา จันทร์โอชา ใน พ.ศ. 2560

เมื่อ 31 กรกฎาคม พ.ศ. 2557 ได้รับพระมหากรุณาธิคุณโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ หรือ สนช. โดยภายหลังเกษียณอายุราชการจากตำแหน่ง ปลัดกระทรวงกลาโหมแล้ว พล.อ.ปรีชา ได้ดำรงตำแหน่งสภานิติบัญญัติแห่งชาติ มาจนกระทั่ง วันที่ 7 พฤษภาคม พ.ศ. 2562 ลาออกจากสภานิติบัญญัติแห่งชาติ เพื่อไปเป็นสมาชิกวุฒิสภา

ประกาศแต่งตั้ง ปรีชา จันทร์โอชา

หมวดหมู่