Home ข่าวสังคม กรมการแพทย์ ออกประกาศปกปิดข้อมูลโควิด-19 จำคุก 6 เดือน
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

กรมการแพทย์ ออกประกาศปกปิดข้อมูลโควิด-19 จำคุก 6 เดือน

กรมการแพทย์ ออกประกาศปกปิดข้อมูลโควิด-19 จำคุก 6 เดือน

ด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโควิด-19 ในประเทศไทยมีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง มีประชาชนที่เข้ามารับการตรวจหรือรักษาที่โรงพยาบาลจำนวนมาก ซึ่งปรากฏข้อเท็จจริงว่า มีประชาชนบางส่วนปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและเป็นประวัติส่วนบุคคลของตน

ส่งผลให้บุคคลดังกล่าวไม่ได้รับการตรวจหรือการรักษาตามมาตรการและกระบวนการที่ถูกต้องและทันการณ์ จนเป็นเหตุให้โรคโควิด-19 แพร่ระบาดออกไป และส่งผลให้บุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล รวมถึงบุคคลที่ใกล้ชิดหรือสัมผัสกับบุคคลดังกล่าวมีความเสี่ยงจะติดเชื้อโควิด-19

จากสถานการณ์ดังกล่าว กรมการแพทย์จึงมีความห่วงใยต่อสุขภาพของประชาชนที่จะต้องได้รับการตรวจหรือรักษาอย่างถูกต้องตามมาตรการและกระบวนการป้องกันการติดเชื้อ ตลอดจนตระหนักถึงความปลอดภัยของบุคลากรทางการแพทย์และเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาล ซึ่งอาจติดเชื้อจากการให้บริการการตรวจ หรือการรักษาพยาบาลผู้ที่ติดเชื้อโรคโควิด-19

โควิด-19 โคโรน่าไวรัส2019

แต่ปกปิดข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลของตน กรมการแพทย์จึงขอให้ประชาชนที่เข้ารับการตรวจหรือรักษา แจ้งข้อมูลที่จำเป็นและประวัติส่วนบุคคลของตน เช่น ประวัติการเดินทาง ประวัติการทำงาน ประวัติการสัมผัสผู้ป่วย หรือ พฤติกรรมเสี่ยงต่าง ๆ ที่อาจทำให้ติดเชื้อโรค ต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลให้ครบถ้วนและถูกต้องตามความเป็นจริง

กรณีที่บุคคลใดแจ้งข้อความอันเป็นเท็จต่อบุคลากรทางการแพทย์หรือเจ้าหน้าที่ของโรงพยาบาลของรัฐ และเป็นเหตุให้ผู้อื่น หรือประชาชนเสียหาย จะมีความผิดตามประมวลกฎหมายอาญา มาตรา 137 ต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 6 เดือนหรือปรับไม่เกิน 10,000 บาทหรือทั้งจำทั้งปรับ

หมวดหมู่