Home ข่าวสังคม “กสทช.” เปิดเทคนิคกดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

“กสทช.” เปิดเทคนิคกดรับสัญญาณอินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี

วันที่ 6 เมษายน 2563 นายฐากร ตัณฑสิทธิ์ เลขาธิการคณะกรรมการกิจการกระจายเสียง กิจการโทรทัศน์ และกิจการโทรคมนาคมแห่งชาติ (เลขาธิการ กสทช.) เปิดเผยว่า ตามที่รัฐบาล และ กสทช.ได้มีมาตรการช่วยเหลือประชาชนในช่วงวิกฤตไวรัสโควิด-19 โดยการลดค่าใช้จ่ายด้านโทรคมนาคม รวมทั้งสนับสนุนการทำงานผ่านอินเตอร์เน็ต โดยแบ่งเป็น 2 ส่วน ประกอบด้วย

1.สนับสนุนให้ประชาชนสามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์เคลื่อนที่ เพิ่ม 10 กิกะไบต์ต่อคน โดยผู้ใช้บริการ 1 คนจะได้รับการสนับสนุน 1 เลขหมาย ต่อ 1 ผู้ให้บริการ ทั้งนี้ จะให้เฉพาะผู้ที่ใช้โปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตไม่เกิน 10 กิกะไบต์ โดยจะสมทบเพิ่มให้อีก 10 กิกะไบต์ ซึ่งสามารถใช้งานได้ 30 วันหลังจากลงทะเบียนรับสิทธิ

2. สนับสนุนการจัดให้มีบริการอินเตอร์เน็ตบรอดแบนด์ประจำที่ (ฟิกส์ บรอดแบนด์) ให้แก่ผู้ใช้งานในปัจจุบัน โดยปรับเพิ่มขนาดความจุ (คาปาซิตี้) เท่าที่ผู้ให้บริการจะสามารถดำเนินการได้ โดยกรณีบริการ ADSL/VDSL/Copper ให้ปรับเพิ่มความเร็วสูงสุดที่สามารถทำได้ และกรณีบริการการรับ-ส่ง ข้อมูล ไฟเบอร์ทูดิเอ็ก ให้ได้ระดับความเร็ว (ดาวน์โหลด) เป็น 100 เมกะบิตต่อวินาที โดยผู้ให้บริการจะเพิ่มระดับความเร็วให้ทันที ตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน 2563 เป็นเวลา 30 วัน

นายฐากรกล่าวว่า สำหรับการรับสิทธิอินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี 30 วัน กสทช.ได้จัดทำรายละเอียดเทคนิคการใช้งานอินเตอร์เน็ตอย่างไรให้นานที่สุด โดยให้ประชาชนกด 1651 ตามด้วยเครื่องหมาย # และกดโทรออก เพื่อตรวจสอบโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน จากนั้นกด 1652 ตามด้วยเครื่องหมาย # และกดโทรออก เพื่อตรวจสอบยอดใช้งาน วันคงเหลือ และยอดเงินคงเหลือ ซึ่งแนะนำว่า หากโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่สิ้นสุดเมื่อใด ควรกดรับสิทธิอินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรีในวันถัดไป โดยกด #170* ตามด้วยหมายเลขบัตรประชาชน 13 หลักเครื่องหมาย # และกดโทรออก จากนั้นจะได้รับเอสเอ็มเอสยืนยันการรับสิทธิ ทั้งนี้ ประชาชนสามารถกดรับสิทธิวันใดก็ได้ ระหว่างวันที่ 10-30 เมษายน 2563

กสทช. ฐากร

หากโปรโมชั่นที่ใช้งานจะสิ้นสุดในวันที่ 15 เมษายน ควรกดรับสิทธิอินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี ในวันที่ 16 เมษายน เพื่อให้สามารถใช้งานอินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรีได้ต่อเนื่องเป็นเวลา 30 วัน หรือหากโปรโมชั่นที่ใช้งานจะสิ้นสุดใกล้เคียงกับวันที่เปิดให้กดรับสิทธิ แนะนำให้ประชาชนอย่าเพิ่งซื้อโปรโมชั่นอินเตอร์เน็ตเพิ่ม ขอให้รอรับการสนับสนุนจากรัฐบาล และ กสทช.

ทั้งนี้ เทคนิคดังกล่าว เพื่อลดความหนาแน่นของผู้กดรับสิทธิในวันที่ 10 เมษายน รวมถึงลดความทับซ้อนระหว่างโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ปัจจุบัน และสิทธิในการใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี ซึ่งหากโปรโมชั่นที่ใช้งานอยู่ปัจจุบันยังไม่หมด แต่จะกดรับสิทธิใช้อินเตอร์เน็ตเพิ่มฟรี อาจทำให้ระยะเวลาการใช้งานน้อยกว่าที่กำหนด

หมวดหมู่