Home ข่าวการเมือง โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “วรวิทย์ กังศศิเทียม” เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่
ข่าวการเมืองข่าวประชุมรัฐสภา

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง “วรวิทย์ กังศศิเทียม” เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญคนใหม่

โปรดเกล้าฯ แต่งตั้ง

วันที่ ๖ เมษายน ๒๕๖๓ เว็บไซต์ราชกิจจานุเบกษา ได้เผยแพร่ประกาศแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ โดยระบุไว้ว่า พระบาทสมเด็จพระปรเมนทรรามาธิบดีศรีสินทรมหาวชิราลงกรณ พระวชิรเกล้าเจ้าอยู่หัวมีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมให้ประกาศว่า

ตามที่ได้มีพระบรมราชโองการโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามประกาศลงวันที่ ๒๘ พฤษภาคม พุทธศักราช ๒๕๕๑ และวันที่๙ กันยายน พุทธศักราช ๒๕๕๗ โดยที่ นายนุรักษ์ มาประณีต ประธานศาลรัฐธรรมนูญกับนายชัช ชลวร นายจรัญ ภักดีธนากุล และนายบุญส่ง กุลบุปผา ตุลาการศาลรัฐธรรมนูญได้ดำรงตำแหน่งมาจนครบวาระ และอยู่ปฏิบัติหน้าที่จนกว่าตุลาการศาลรัฐธรรมนูญที่แต่งตั้งขึ้นใหม่จะเข้ารับหน้าที่ นั้น

บัดนี้ วุฒิสภาได้ให้ความเห็นชอบผู้มีคุณสมบัติและไม่มีลักษณะต้องห้ามเพื่อแต่งตั้งให้ดำรงตำแหน่งตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ตามมาตรา ๒๐๐ (๑) และ (๕) ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ได้แก่ นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม นายวิรุฬห์ แสงเทียน นายจิรนิติ หะวานนท์และนายนภดล เทพพิทักษ์ ต่อมาผู้ได้รับความเห็นชอบดังกล่าว ได้ประชุมร่วมกับตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ซึ่งยังดำรงตำแหน่งอยู่ ประกอบด้วย นายทวีเกียรติ มีนะกนิษฐ นายนครินทร์ เมฆไตรรัตน์นายปัญญา อุดชาชน และนายวรวิทย์ กังศศิเทียม เพื่อเลือกกันเองให้คนหนึ่งเป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญแล้ว

อาศัยอำนาจตามความในมาตรา ๒๐๐ ของรัฐธรรมนูญแห่งราชอาณาจักรไทย ประกอบมาตรา๘และมาตรา ๑๒ แห่งพระราชบัญญัติประกอบรัฐธรรมนูญว่าด้วยวิธีพิจารณาของศาลรัฐธรรมนูญพ.ศ. ๒๕๖๑ จึงทรงพระกรุณาโปรดเกล้าโปรดกระหม่อมแต่งตั้งประธานศาลรัฐธรรมนูญและตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ ดังนี้

๑. นายวรวิทย์ กังศศิเทียม เป็นประธานศาลรัฐธรรมนูญ
๒. นายอุดม สิทธิวิรัชธรรม เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๓. นายวิรุฬห์ แสงเทียน เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๔. นายจิรนิติ หะวานนท์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ
๕. นายนภดล เทพพิทักษ์ เป็นตุลาการศาลรัฐธรรมนูญ

ทั้งนี้ ตั้งแต่บัดนี้เป็นต้นไป

ประกาศ ณ วันที่ ๑ เมษายน พุทธศักราช ๒๕๖๓ เป็นปีที่ ๕ ในรัชกาลปัจจุบัน

วรวิทย์ กังศศิเทียม ราชกิจจาฯ
วรวิทย์ กังศศิเทียม ประธานศาลรัฐธรรมนูญ

หมวดหมู่