Home ข่าวสังคม รพ.รามาฯ ติดตั้งหม้อ UV-C-หม้ออบร้อน ฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 นำกลับมาใช้ซ้ำ
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

รพ.รามาฯ ติดตั้งหม้อ UV-C-หม้ออบร้อน ฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 นำกลับมาใช้ซ้ำ

รพ.รามาฯ ติดตั้งหม้อ UV-C-หม้ออบร้อน ฆ่าเชื้อหน้ากาก N95 นำกลับมาใช้ซ้ำ

วันที่ (3 เม.ย. 63) ผศ.พญ.ดรุณี โชติประสิทธิ์สกุล อาจารย์ภาควิชาอายุรศาสตร์ รพ.รามาธิบดี ม.มหิดล เปิดเผยว่าขณะนี้ รพ.รามาฯ เรื่มมีการนำหน้ากากอนามัยแบบ N95 กลับมาใช้ใหม่ โดยมีการใช้หม้อรังสี UV-C และหม้ออบร้อน มาใช้ฆ่าเชื้อโควิด ซึ่งจากการตรวจสอบพบว่า การใช้หม้อรังสี UV-C ฆ่าเชื้อนั้น สามารถทำให้หน้ากากนำกลับมาใช้ใหม่ได้นานถึง 8 ครั้ง แต่ทั้งนี้ ขึ้นกับความกระชับของหน้ากากด้วย เพราะแม้โครงสร้างหน้ากากจะยังดี กรองเชื้อโรคได้ แต่หากยางที่ใช้รัดเสื่อมก็ต้องเลิกใช้ทันที เพราะเมื่อไม่กระชับใบหน้า หน้ากากก็ไม่มีประสิทธิภาพ

หน้ากาก N95 ฆ่าเชื้อโควิด

สำหรับการฆ่าเชื้อด้วยรังสี UV-C นั้น แตกต่างจากรังสีทั่วไปหรือแสงแดด เพราะมีความรุนแรงและเข้มกว่า เหมาะกับการฆ่าเชื้อ ซึ่งต้องมีความระมัดระวัง เพราะหากนำมาถูกตัวคนจะเกิดอันตราย ตั้งแต่ตาต้อกระจก รวมถึงมะเร็ง การนำวิธีการฆ่าเชื้อมาใช้เพื่อนำหน้ากากกลับมาใช้ใหม่ เพราะขณะนี้อุปกรณ์ป้องกันเหล่านี้มีอยู่จำกัด ทั่วโลกมีความต้องการใช้เหมือนกันหมด ซึ่งบุคลากรที่ได้รับหน้ากาก N95 จะต้องเป็นคนที่ทำงานกับผู้ป่วยกลุ่มเสี่ยง และต้องทำหัตถการกับคนไข้แบบใกล้ชิด ดังนั้น ไม่อยากให้ประชาชนที่ไม่มีความจำเป็นต้องใช้หน้ากาก N95 มีการซื้อหาหม้อลักษณะแบบนี้มาใช้อีก เพราะจะทำให้บุคลากรที่เป็นด่านหน้าในการรักษาขาดแคลนเครื่องป้องกัน และทำงานอย่างลำบาก ปัจจุบันโรงพยาบาลรามาธิบดี มีหม้อในลักษณะกว่า 35 เครื่อง กระจายอยู่ตามหอผู้ป่วย

หน้ากาก N95 ฆ่าเชื้อ

หมวดหมู่