Home ข่าวสังคม ราชกิจจาฯ ประกาศ ! ป่วยโรคโควิด-19 ใช้สิทธิบัตรทองรักษาฟรี
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

ราชกิจจาฯ ประกาศ ! ป่วยโรคโควิด-19 ใช้สิทธิบัตรทองรักษาฟรี

ราชกิจจาฯ ประกาศ ! ป่วยโรคโควิด-19 ใช้สิทธิบัตรทองรักษาฟรี

เมื่อวันที่ 2 เม.ย. 63 เว็บไซต์ราชกิจจาฯ เผยแพร่ข้อบังคับคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ว่าด้วยการใช้สิทธิรับบริการสาธารณสุข กรณีที่มีเหตุสมควร กรณีอุบัติเหตุ หรือกรณีเจ็บป่วยฉุกเฉิน (ฉบับที่ 2) พ.ศ. 2563 โดยระบุว่า

โดยที่เป็นการสมควรแก้ไขเพิ่มเติมประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิจะได้รับตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 18 (3) และมาตรา 5 วรรคสาม แห่งพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ พ.ศ.2545 ประกอบมติการประชุมของคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ ครั้งที่ 3/2563 เมื่อวันที่ 2 มีนาคม 2563 คณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งขาติ จึงออกประกาศไว้ ดังต่อไปนี้

ข้อ 1 ประกาศนี้เรียกว่า ประกาศคณะกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ เรื่องประเภทและขอบเขตของบริการสาธารณสุข (ฉบับที่ 18) พ.ศ.2563

ข้อ 2 ประกาศนี้ให้ใช้บังคับตั้งแต่วันถัดจากวันประกาศในราชกิจจานุเบกษาเป็นต้นไป

ข้อ 3 ให้สิทธิการรับบริการสาธารณสุขกรณีโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19 อยู่ในประเภทและขอบเขตบริการสาธารณสุขที่ผู้มีสิทธิได้รับ ตามพระราชบัญญัติหลักประกันสุขภาพแห่งชาติ

ข้อ 4 ให้ประธานกรรมการหลักประกันสุขภาพแห่งชาติเป็นผู้รักษาการตามประกาศนี้

ราชกิจจาฯ สิทธิบัตรทอง

หมวดหมู่