Home ข่าวสังคม กพท. สั่งปิดสนามบินภูเก็ต เริ่ม 10 เม.ย. 63
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

กพท. สั่งปิดสนามบินภูเก็ต เริ่ม 10 เม.ย. 63

กพท. สั่งปิดสนามบินภูเก็ต เริ่ม 10 เม.ย. 63

วันที่ 3 เมษายน 2563 นายจุฬา สุขมานพ ผู้อำนวยการสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย (กพท.) ได้ลงนามในคำสั่งสำนักงานการบินพลเรือนแห่งประเทศไทย ที่ 85/2563 เรื่อง การระงับการดำเนินงานของสนามบินภูเก็ต จะเริ่มมีผลตั้งแต่วันที่ 10 เมษายน เวลา 00.01 น. ถึงวันที่ 30 เมษายน เวลา 23.59 น. โดยระบุว่า

ตามที่ผู้ว่าราชการจังหวัดภูเก็ตในฐานะผู้กำกับการบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน ในเขตพื้นที่จังหวัดภูเก็ต โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดภูเก็ต ได้ออกมาตรการยกระดับความเข้มงวดในการเฝ้าระวัง และยับยั้งการแพร่ระบาดของไวรัสโควิด-19 โดยได้ปิดช่องทางเข้า-ออก ในช่องทางบกและทางน้ำ ตามประกาศฉบับที่ 11/2563 ลงวันที่ 29 มีนาคม พ.ศ. 2563 และได้ประสานการปฏิบัติในการใช้มาตรการเพิ่มเติมในการปิดช่องทางเดินอากาศยานด้วย ทั้งนี้ ตามหนังสือจังหวัดภูเก็ตด่วนที่สุดที่ ภก 0018.1/2563 ลงวันที่ 30 29 มีนาคม พ.ศ. 2563

เพื่อประโยชน์ในการป้องกันหรือรักษาความปลอดภัยสาธารณะ และเพื่อมิให้สถานการณ์การระบาดของโรครุนแรงยิ่งขึ้น รวมทั้งเพื่อให้สามารถแก้ไขสถานการณ์ฉุกเฉินให้ยุติลงโดยเร็ว อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 60/22 แห่งพระราชบัญญัติการเดินอากาศ พ.ศ. 2497 และที่แก้ไขเพิ่มเติม

สั่งปิด สนามบินภูเก็ต

ทั้งนี้ มีผลตั้งแต่ นที่ 10 เมษายน 2563 เวลา 00.01 น. จนถึงวันที่ 30 เมษายน 2563 เวลา 23.59 น. หรือจนกว่าจะมีคำสั่งเปลี่ยนแปลง

หมวดหมู่