Home ข่าวสังคม นายกฯประกาศ “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ 4 ทุ่ม – ตี 4 ฝ่าฝืนจำคุกปรับ 4 หมื่น
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

นายกฯประกาศ “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ 4 ทุ่ม – ตี 4 ฝ่าฝืนจำคุกปรับ 4 หมื่น

นายกฯประกาศ

พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรีและรัฐมนตรีว่าการกระทรวงกลาโหม เเถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศ “เคอร์ฟิว” ทั่วประเทศ โดยห้ามบุคคลออกนอกเคหะสถานในช่วงเวลา 22.00น. – 04.00 น. มีผลตั้งเเต่วันที่ 3 เมษายน 2563 เป็นต้นไป หรือจนกว่าจะมีการเปลี่ยนแปลง

ประกาศเคอร์ฟิว นายกประกาศเคอร์ฟิว

เว้นแต่มีความจำเป็นหรือเป็นผู้ปฏิบัติงานด้านการแพทย์ การธนาคาร การขนส่งสินค้าอุปโภคบริโภค ผลผลิตการเกษตร ยา เวชภัณฑ์ เครื่องมือแพทย์ หนังสือพิมพ์ การขนส่งน้ำมันเชื้อเพลิง การขนส่งพัสดุภัณฑ์ การขนส่งสินค้าเพื่อการนำเข้าหรือส่งออก การขนย้ายประชาชนไปสู่ที่เอกเทศเพื่อกักกันตามกฎหมายว่าด้วยโรคติดต่อ การเข้าออกเวรทำงานผลัดกลางคืนตามปกติ

หรือการเดินทางมาจากหรือไปยังท่าอากาศยาน โดยมีเอกสารรับรองความจำเป็นหรือเอกสารเกี่ยวกับสินค้าหรือการเดินทาง และมีมาตรการป้องกันโรคตามข้อกำหนดหรือเป็นเจ้าหน้าที่ผู้ปฏิบัติงานตามข้อกำหนดประกาศ หรือคำสั่งต่างๆ ของทางราชการหรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากพนักงานเจ้าหน้าที่

ประกาศเคอร์ฟิว เคอร์ฟิว

หากผู้ใดฝ่าฝืนต้องระวางโทษจำคุกไม่เกิน 2 ปีหรือปรับไม่เกิน 4 หมื่นบาท หรือทั้งจำทั้งปรับ ทั้งนี้ตามมาตรา 18 แห่งพระราชกำหนดการบริหารราชการแผ่นดินในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2548

หมวดหมู่