Home ข่าวสังคม “หมอยง” แนะหลักปฏิบัติ 4 ข้อ ที่ต้องทำ หยุดการลุกลามของ “โควิด-19”
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

“หมอยง” แนะหลักปฏิบัติ 4 ข้อ ที่ต้องทำ หยุดการลุกลามของ “โควิด-19”

ศาสตราจารย์นายแพทย์ยง ภู่วรวรรณ หรือ หมอยง หัวหน้าศูนย์เชี่ยวชาญเฉพาะทางด้านไวรัสวิทยาคลินิก คณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ได้โพสต์ข้อความผ่านเฟซบุ๊กแฟนเพจ “นพ.ยง ภู่วรวรรณ” ถึงสถานการณ์การแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยได้แนะนำหลักปฏิบัติ 4 ข้อ ที่ต้องทำเพื่อหยุดการลุกลามของโรค โดยระบุว่า

มาตรการต่างๆ ที่ออกมา เราสามารถลดการแพร่กระจายของโรคมาได้ระดับหนึ่ง จากอำนาจการแพร่กระจายปกติ R₀ = 2.5 (1 คน แพร่โรคต่อ 2.5 คน) ลดลงเหลือ R₀ = 1.5 (1 คนแพร่ไป 1.5 คน) อัตราดังกล่าวยังไม่เป็นที่พอใจ เราจะต้องลดให้เป็น 1 หรือน้อยกว่า 1 ให้ได้ เราต้องมีมาตรการที่เข้มข้นขึ้น จึงจะควบคุมโรคได้ มาตรการทั้งหมดจะต้องประกอบไปด้วย

1.วินิจฉัยโรคให้ได้รวดเร็ว และให้ได้มากที่สุด โดยการตรวจผู้สัมผัส ผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้น และต้องออกผลให้รวดเร็ว ตรวจจำนวนผู้ต้องสงสัยเพิ่มขึ้น เพื่อควบคุม กักกัน ไม่ให้โรคแพร่กระจาย ผู้ติดเชื้อทุกคนจะต้องได้รับการดูแล ควบคุม ไม่ให้เกิดอาการมาก หรือรุนแรงโดยรักษาแต่เริ่มแรกรวดเร็ว และต้องการลดการแพร่กระจายโรคได้ รวมทั้งผู้ที่รักษาหาย จะต้องมั่นในว่า จะพ้นระยะและไม่ไปแพร่กระจายโรคได้

2.ลดความเสี่ยงในการติดโรคของคนทั่วไป ตั้งแต่สุขอนามัย ล้างมือ กินร้อนที่รู้จักกันดี ไปจนถึง Physical Distancing กำหนดระยะห่างของบุคคล สังคม ไม่น้อยกว่า 2 เมตร ไม่ว่านอกบ้าน ในบ้าน การใส่หน้ากากอนามัยเพื่อป้องกันการแพร่กระจายโรคและลดการติดต่อ

หมอยง แนะหลักปฏิบัติ

3.ลดการเคลื่อนที่ของประชากร ลดการสัมผัสโรคด้วยการอยู่บ้าน และจะต้องทำให้มากที่สุด ในการลดประชากรที่จะไปสัมผัสโรค การเลื่อนวันหยุดสงกรานต์ การมีมาตรการเข้มงวดในการเคลื่อนที่ การเดินทางของประชาชน เพื่อลดการแพร่กระจายโรค

4.การมีระเบียบวินัย เมื่อเปรียบเทียบ จีน กับประเทศประชาธิปไตยทางตะวันตกแล้ว จีนมีระเบียบวินัยมากกว่า สามารรถควบคุมโรคได้จนไม่พบผู้ป่วยรายใหม่ ยกเว้นผู้ป่วยนำเข้าจากต่างประเทศ เพราะความมีระเบียบวินัย

มาตรการทั้งหมดจะต้องเข้มข้นขึ้น ก่อนเข้า “ฤดูฝน” ที่จะเป็นฤดูกาลของโรคทางเดินหายใจ ไม่เช่นนั้นเราจะยิ่งแยกยากระหว่างโรคโควิด-19 กับโรคทางเดินหายใจอื่น จะสร้างปัญหากับประเทศไทยเป็นอย่างมาก”

หมวดหมู่