Home ข่าวสังคม “ผู้ว่าฯ นนทบุรี” ประกาศขอให้ปชช. งดออกจากบ้าน 5 ทุ่ม – ตี 5
ข่าวสังคมข่าวโควิด-19

“ผู้ว่าฯ นนทบุรี” ประกาศขอให้ปชช. งดออกจากบ้าน 5 ทุ่ม – ตี 5

วันที่ 31 มีนาคม 2564 นายสุจินต์ ไชยชุมศักดิ์ ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี ลงนามในประกาศจังหวัดนนทบุรี ฉบับที่ 2 เพิ่มมาตรการควบคุม-ป้องกันโควิด-19 ขอความร่วมมือประชาชนงดการออกนอกเคหสถาน โดยระบุว่า

ด้วยสถานการณ์การระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 (โควิด-19) อันเป็นโรคติดต่ออันตราย ตามประกาศกระทรวงสาธารณสุข เรื่อง ชื่อและอาการสำคัญของโรคติดต่ออันตราย (ฉบับที่ 3) พ.ศ.2563 ที่พบจำนวนผู้ป่วยเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็ว โดยขณะนี้พบจำนวนผู้ติดเชื้อ ผู้สัมผัสโรคในจังหวัดนนทบุรีเพิ่มขึ้นอย่างรวดเร็วทุกวัน ทั้งยังมีผู้ป่วยบางรายเสียชีวิต

ซึ่งหากสถานการณ์ยังคงดำเนินเช่นนี้ต่อไป อาจมีจำนวนผู้ป่วยมากจนเกินขีดความสามารถในการรองรับผู้ป่วยของโรงพยาบาลต่างๆ ทั้งจำนวนบุคลากรทางการแพทย์ และสาธารณสุขก็อาจไม่เพียงพอต่อการให้บริการ จึงจำเป็นต้องเพิ่มมาตรการในการป้องกันการแพร่ระบาดของโรคติดเชื้อไวรัสโคโรนา 2019 หรือโรคโควิด-19

ฉะนั้น อาศัยอำนาจตามความในมาตรา 22 แห่ง พ.ร.บ.โรคติดต่อ พ.ศ. 2558 ผู้ว่าราชการจังหวัดนนทบุรี โดยความเห็นชอบของคณะกรรมการโรคติดต่อจังหวัดนนทบุรี ในการประชุมครั้งที่ 11/2563 เมื่อวันที่ 30 มีนาคม 2563 ประกอบความในข้อ 5 ข้อ 7 และข้อ 10 ของข้อกำหนดออกตามความในมาตรา 9 แห่ง พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน พ.ศ. 2558 (ฉบับที่ 1) ลงวันที่ 25 มีนาคม 2563

จึงขอความร่วมมือประชาชนทุกคน งดการออกนอกเคหสถานตั้งแต่เวลา 23.00 น. ถึงเวลา 05.00 น.ของวันรุ่งขึ้น ยกเว้นเป็นผู้ขนส่งสินค้า ผู้ที่ต้องปฏิบัติงานในช่วงเวลาดังกล่าว หรือมีความจำเป็นเร่งด่วน

ทั้งนี้ ตั้งแต่วันที่ 31 มีนาคม 2563 เป็นต้นไป จนกว่าจะมีประกาศเปลี่ยนแปลง

นนทบุรี เคอร์ฟิว

หมวดหมู่