Home ข่าวสังคม เปิดจดหมาย “ครูบาบุญชุ่ม” ทำนายอันตราย 3 ประการที่จะเกิดขึ้น
ข่าวสังคมข่าวสังคมทั่วไทย

เปิดจดหมาย “ครูบาบุญชุ่ม” ทำนายอันตราย 3 ประการที่จะเกิดขึ้น

จดหมาย ครูบาบุญชุ่ม

จากกรณี “พระครูบาบุญชุ่ม” เกจิดังล้านนา ได้เขียนจดหมายถึงบรรดาลูกศิษย์ เตือนอันตราย 3 ประการที่จะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ ซึ่งเป็นจดหมาย ครูบาบุญชุ่ม ที่ส่งออกมาจากถ้ำที่เมืองแก๊ด รัฐฉาน ประเทศเมียนมา หลังพระครูบาบุญชุ่ม เข้าไปปฏิบัติธรรมกรรมฐาน บำเพ็ญเพียร เป็นเวลาได้เกือบ 1 ปี โดยจดหมาย (แปลเป็นภาษาไทย) ระบุว่า

8/3/63 เมตตาถึงคณะศิษย์ศรัทธาสาธุชน ลูกศิษย์ลูกหาตลอดถึงลูกศิษย์ที่ใกล้ชิดทั้งหลายทุกๆ คน ขอให้ได้เข้าใจรับรู้ถึงข่าวการปฏิบัติธรรมของเรา พระครูบาพ่อบุญชุ่ม ปัจจุบันตอนนี้มีความสุขกาย สบายใจ อยู่เย็นเป็นสุข ฉันอาหารได้ปกติ

ด้านการปฏิบัติธรรมกรรมฐาน มีความเจริญก้าวหน้าขึ้นเรื่อยๆ เกิดมีสติ ตัวเบา โล่งใจ ใจเบา การปฏิธรรมทุกอย่างไม่มีอุปสรรค ปัญหาใดๆ สามารถปล่อยวางได้ทั้งหมดเหมือนตายแล้วเกิดใหม่อีกชาติหนึ่ง ไม่มีปัญหาใดๆ ได้เอาสติปัญญานำหน้า มีสติรู้ตัวทั่วพร้อมทุกกิริยาและปฏิบัติธรรมตามแนวปฏิบัติปัฏฐานทั้ง 4 มีจิตเมตตาเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลาย ทั่วถึงหมด ในอนันตจักรวาลหาที่สุดไม่ได้ และได้เห็นสภาวธรรม รูปนาม เกิดดับ เอาสติปัญญารับรู้ ตามความเกิด ดับเมื่อพิจารณารูปนามตามความดับที่ใกล้นิพพาน

ในโลกนี้อะไรไม่เที่ยงแท้เป็นทุกข์ อนัตตาไม่เป็นดั่งใจเรา เป็นอันว่างเปล่า กินข้าวอยู่เพื่อรอวันตาย อยู่เฉยๆ ก็รอความตาย ถ้ามีจิตเห็นถึงสภาวธรรม สัจจะตามความเป็นจริงชัดเจนแล้ว จิตจะสว่างไสวไม่มีความทุกข์ทั้งสิ้น เอาวิญญาณรู้ รูปนาม สังขาร เกิดดับ เอาสติรู้ตามสังขารไม่ปรุงแต่ง มีความว่างเป็นนิพพานจริง ถ้าไม่รู้ตามสภาวะความจริงก็เป็นทุกข์ ถ้ามีปัญญารู้ตามสภาวะจิต ความจริงของสังขารไม่ติดปรุงแต่งเรื่องวุ่นวายต่างๆ ก็จะหมดสิ้นไป ดีชั่วอยู่ที่หมดใจ หมดใจอยู่ที่รู้ อยู่ที่มีสติมีปัญญา

พวกเราคนดีมีปัญญาทั้งหลายมีบุญกุศลอันยิ่งใหญ่หลวงอย่างยิ่ง ที่ได้เกิดมาพบพระพุทธศาสนาถือว่ามีโรคลาภ สิ่งที่จะพาพวกเราเป็นคนดีคนประเสริฐนอกจากคำสอนของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า พระพุทธ พระธรรม พระสงฆ์ พ่อแม่ ครูบาอาจารย์ เหล่านี้แล้ว ไม่มีอะไรอีกด้วยเหตุนี้ขอจงภูมิใจในภาวะชาติที่เราได้เกิดมา พบเจอพ่อแม่ที่ดี มีสัมมาทิฏฐินับถือพระรัตนตรัย และเป็นคนที่ทำบุญทำกุศล ทาน ศีลภาวนา เจริญสมถะวิปัสสนา มหาสติปัฏฐานทั้ง 4 และแนวทางปฏิบัติที่จะได้เข้าถึงมรรคผลนิพพาน

ด้วยเหตุนี้เมื่อมีเวลาให้มีใจศรัทธานับถือข้อธรรมคำสั่งสอนของพระพุทธเจ้าเอาไว้ในจิตใจ เอาธรรมไว้ในจิตให้เหมือนธรรมเจดีย์ (เจดีย์ทองคำ) ให้สมกับเกิดมาพบพระพุทธศาสนาของพระสัมมาสัมพุทธเจ้า อย่าอยู่ปล่อยวันเวลาให้ผ่านไป อย่าให้ตายไปโดยไม่มีบุญติดตัว พระสัมมาสัมพุทธเจ้ามีพระกรุณาเหนือสรรพสัตว์ทั้งหลาย หาประมาณมิได้ พระพุทธเจ้าทรงแสดงธรรมโปรดเทวดา มนุษย์ทั้งหลาย สรรพสัตว์ทั้งหลายเพื่อให้พ้นความทุกข์ ซึ่งหาอะไรเปรียบเทียบมิได้ พระคุณของพระสัมมาสัมพุทธเจ้ายิ่งใหญ่กว่าแผ่นดิน ท้องฟ้า มหาสมุทร และภูเขาหิมาลัย

ด้วยเหตุนี้ควรเคารพนับถือทุกเวลา ให้เว้นจากการงานอันเป็นบาป เป็นทุจริต เลือกทำการงานที่สุจริต หมั่นทำบุญกุศลไว้เสมอ ให้อายต่อบาป อกุศล ให้พากันทำจิตใจให้ผ่องใส ลดจากโลภะ โมสะ โมหะ มานะ ทิฐิ อวิชชา อุปทานทั้งหลาย ให้พบแต่ความสุขความเจริญ และได้บรรลุถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ

อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความทุกข์เกิดขึ้นตั้งอยู่ดับไป และเป็นอนัตตา ความตายด้วยเหตุนี้ อย่าอยู่ด้วยความประมาท อันว่าตอนนี้ พุทธศาสนาล่วงเกินครึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้ เป็นมาตามยุคตามสมัย คนในโลกนี้จะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา

ด้วยเหตุนี้คือ 3 ประการ หรืออันตราย 3 ประการจะเกิดขึ้นบนโลกใบนี้ คนทั้งหลายจะเป็นโรคทาฬะลงเมือง (ตายห่า) จะตายกันมาก โดยเฉพาะคนที่ไม่นับถือพระพุทธศาสนา จะตายเป็นจำนวนหมื่น จำนวนล้าน ด้วยเหตุนี้ ให้มีสติ โรคภัยไข้เจ็บนี้ไม่ใช่โลกนี้เกิดขึ้นมาเอง นอกโลกหรือโลกอื่นเขาเอามาปล่อยใส่ผู้อื่นทั้งหลายจะได้ตาย เป็นแล้วจะรักษาไม่ได้ มีธรรมะเท่านั้นรักษาได้

ด้วยเหตุนี้ให้มีสติ เกี่ยวกับการกินเนื้อปลา สิ่งจะนำเชื้อโรคมา ตอนนี้ในโลกตายนับหมื่นเป็นที่น่ากลัว ให้ทุกคนมีสติในการกินอยู่ ให้ตั้งอยู่ในศีลในธรรม ทำวัตรสวดมนต์ภาวนาส่งเมตตาให้มากๆ ให้แผ่ถึงในโลกในอนัตตจักรวาลสัตว์ทั้งหลายหาที่สุดไม่ได้

เราขอเอาบุญคุณทั้งหลายบทไว้บนเศียรเกล้า ศรัทธาพ่อแม่พี่น้อง ลูกหลานทุกบ้านทุกเมือง ที่ได้พากันเอาข้าวน้ำของกิน ยา ตลอดจนถึงปัจจัยทั้ง 4 รวมทั้งทุกอย่างมาถวายเพื่อช่วยกันมาเสริมสร้างบารมี เราเจ้าพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ทั้งหมดนี้ขอให้อยู่ดีมีสุข ทั้งกายใจเจริญในทางโลก ทางธรรม ตลอดถึงมรรคผลนิพพานด้วยเทอญ สาธุ อนุโมทามิ

ไม่นานก็จะครบ 1 ปี ในวันเพ็ญเดือน 6 นี้ ให้มาส่งของกิน ข้าว น้ำ ผลไม้ 1 เดือน มา 1 ครั้ง เรามีความเกรงใจศรัทธาทั้งหลาย ปัจจุบันนี้ให้มีสติกัน กลัวเป็นโรคติดต่อกัน ให้เว้นของกินบ้าง กินน้ำพริก ผักเขียวบ้าง จะลดโรคภัยไข้เจ็บจะน้อยลง ให้พี่น้องเมืองแก๊ต ที่เคยมาส่งข้าวสาร อาหารแห้ง

เราครูบาจะพิจารณาแล้ว หุงทำกับข้าวคนเดียว อย่าเป็นห่วงเรื่องของกิน เราครูบาอยู่กินแบบง่ายๆ และเลี้ยงกา นก หมู กระรอก นกยูง เสือเล็ก เสือไฟ ที่มานอนปฏิบัติธรรม น่ายกย่องสรรเสริญ มาพึ่งบุญครูบา สัตว์มากันมากมายและขอเมตตา เอาขนมมาด้วย จะได้เอาไว้เลี้ยงสัตว์บ้าง ขอเมตตามาเท่านี้ สาธุ สาธุ สาธุ ครูบาพ่อศีลธรรมบุญชุ่ม ญาณสํวโร.

ล่าสุดเมื่อวานนี้ (11 มี.ค.63) เพจเฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่ ซึ่งเป็นลูกศิษย์ของพระครูบา บุญชุ่ม ได้โพสต์อธิบายเรื่องอันตราย 3 ประการที่จะเกิดขึ้นบนโลก ใจความว่า ภัย 3 ประการ อันว่าสังขารธรรมทั้งหลาย อันไม่เที่ยงแท้แน่นอน มีความทุกข์เกิดขึ้น ตั้งอยู่ดับไปและเป็นอนัตตาความตายด้วยเหตุนี้อย่าอยู่ด้วยความประมาท

อันว่าตอนนี้พุทธศาสนาล่วงเกินครึ่งหนึ่งตามที่พุทธองค์ตรัสไว้เป็นมาตามยุคตามสมัยคนในโลกนี้ คนจะไม่มีศีลธรรม ไม่มีจิตใจเมตตากรุณา ด้วยเหตุนี้ คือ 3 ประการ หรือ อันตราย 3 ประการ จะเกิดขึ้นบนโลก

1.ภัยที่เกิดจากมนุษย์ไม่มีจิตใจเมตตากัน โลภะไม่มีความกรุณาช่วยเหลือกัน
2.ภัยเกิดจากมนุษย์ขาดศีลธรรม และด้วยอำนาจโทสะรบราฆ่าฟันกัน
3.ภัยเกิดจากโรคร้าย ติดต่อกันที่ทำให้คนต้องล้มตายจำนวนมาก

เป็นภัยอันตรายหลังกึ่งพุทธกาล.

ข้อมูลจาก เพจเฟซบุ๊ก พระครูสมุห์นทีเทพ จิรวฑฺฒโณ วัดหนองปึ๋ง จังหวัดเชียงใหม่

หมวดหมู่