การไฟฟ้านครหลวง ชี้แจง กรณีเข้าใจผิดต่อสิทธิ์ผู้ขอคืนเงินประกันไฟฟ้า ใน www.mea.or.th

เมื่อวันที่ 25 มี.ค. 63 การไฟฟ้านครหลวง ได้ชี้แจงข้อมูลผ่านเพจ การไฟฟ้านครหลวง MEA กรณีที่มีการส่งต่อข้อมูลเรื่อง ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้า ผ่านเว็บไซต์ www.mea.or.th จะถูกตัดสิทธิ์ต่างๆ เช่น ไม่สามารถค้างชำระค่าไฟฟ้าได้ รวมถึงประชาชนต้องเสียค่าซ่อมแซมเครื่องวัดหน่วยไฟฟ้าเองหากเกิดชำรุดเสียหาย โดยการไฟฟ้านครหลวง ชี้แจงว่า ผู้ขอคืนหลักประกันการใช้ไฟฟ้าไปแล้วจะยังได้รับบริการต่างๆ จาก MEA ดังเดิม

โดยเงินประกันการใช้ไฟฟ้า คือ หลักประกันสำหรับกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าค้างชำระค่าไฟฟ้าเกินระยะเวลาที่การไฟฟ้านครหลวงกำหนด เมื่อดำเนินการขอคืนแล้วจะไม่ส่งผลต่อการทำธุรกรรมใดๆ ในด้านระบบไฟฟ้าของบุคคลผู้ขอคืนเงินประกัน

ดังนั้น ในกรณีที่ผู้ใช้ไฟฟ้าไม่ชำระค่าไฟฟ้าตามกำหนดการไฟฟ้านครหลวง จะยังมีกระบวนการแจ้งเตือน และงดจ่ายไฟฟ้าตามระเบียบการไฟฟ้านครหลวงดังเดิม ขณะเดียวกัน ในกรณี เครื่องวัดชำรุด หรือหมดอายุการใช้งานการไฟฟ้านครหลวง จะเป็นผู้รับผิดชอบค่าใช้จ่ายในการเปลี่ยนใหม่ โดยไม่มีการเรียกเก็บจากผู้ใช้ไฟฟ้า

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account