พรก.ฉุกเฉิน ห้ามบุคคลเหล่านี้ออกนอกบ้าน เว้นแต่มีเหตุจำเป็น

ตามที่ พล.อ.ประยุทธ์ จันทร์โอชา นายกรัฐมนตรี แถลงการณ์ผ่านโทรทัศน์รวมการเฉพาะกิจแห่งประเทศไทย ประกาศใช้ พ.ร.ก.การบริหารราชการในสถานการณ์ฉุกเฉิน (พ.ร.ก.ฉุกเฉินฯ) เพื่อยับยั้งการแพร่ระบาดของเชื้อไวรัสโควิด-19 โดยจะมีผลตั้งวันที่ 26 มีนาคม 2563 ถึง 30 เมษายน 2563 โดยได้สั่งปิดสถานที่พร้อมข้อห้ามต่าง ๆ เเต่ยืนยันว่า จะไม่มีการปิดร้านค้าที่จำหน่ายสิ่งจำเป็น เช่น ร้านอาหาร เป็นต้น

เเละเมื่อย้อนกลับไปดูข้อบังคับพบว่า ข้อ 8 ห้ามกลุ่มคนที่มีความเสี่ยงสูงต่อการติดเชื้อโรคโควิด-19 ต่อไปนี้ อยู่ในเคหสถานหรือบริเวณสถานที่พำนักของตน เพื่อป้องกัน ตนเองจาก การติดเชื้อจากสภาพแวดล้อมภายนอก

พรกฉุกเฉิน2563 พรกฉุกเฉิน
  • ผู้สูงอายุตั้งแต่เจ็ดสิบปีขึ้นไป
  • กลุ่มคนที่มีโรคประจำตัว ได้แก่ โรคไม่ติดต่อเรื้อรังต่าง ๆ เช่น โรคเบาหวาน โรคความดันโลหิตสูง โรคหลอดเลือดหัวใจและสมอง โรคในระบบทางเดินหายใจ โรคภูมิแพ้ซึ่งมี ภูมิคุ้มกันต่ำตามธรรมชาติของโรคและด้วยยาที่ใช้รักษา
  • กลุ่มเด็กเล็กที่มีอายุต่ำกว่าห้าปีลงมา
พรกฉุกเฉิน2563 เเถลงการณ์พรกฉุกเฉิน

เว้นแต่บุคคลดังกล่าวมีความจำเป็นเพื่อการพบแพทย์ การรักษาพยาบาล การปฏิบัติหน้ที่แพทย์พยาบาลหรือบุคลากรทางการแพทย์ หรือมีเหตุจำเป็นอื่นๆ โดยได้รับอนุญาตจากเจ้าหน้าที่ที่ได้รับการแต่งตั้งหรือมอบหมาย ทั้งนี้ ต้องปฏิบัติตามมาตรการป้องกันโรคระบาดที่ทางราชการกำหนด

ติดตามข่าวสารจากสำนักข่าว OTPC ทาง Line Official Account